Po jakim czasie przedawniają się roszczenia z tytułu bezpodstawnie naliczonych opłat za pomieszczenie gospodarcze?

Witam, mam mieszkanie spółdzielcze własnościowe w bloku. Przez około 8 lat spółdzielnia naliczała mi opłaty za pomieszczenie gospodarcze, którego nigdy NIE użytkowałem i nigdy NIE wynajmowałem od spółdzielni. Po zgłoszeniu spółdzielni tego faktu otrzymałem zwrot poniesionych kosztów za ostatnie 3 lata. Czy w tej sytuacji mam prawo domagać się zwrotu za pozostałe lata? Na jakiej podstawie?

1 odpowiedź prawnika

2
Legista
Bogusław Nowakowski, radca prawny,
Zagłosowali: Ma Ja, Wanda Książek
Witam
W rachubę wchodzi tzw. Bezpodstawne wzbogacenie się przez SM oraz nienależne świadczenie. Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia ulega przedawnieniu po 10 latach, lub 3 lat, jeżeli roszczenie związane było z prowadzeniem działalności gospodarczej.. Jest to jednak poważna decyzja i radziłbym skorzystać z kompleksowej porady.
Bezpodstawne wzbogacenie polega na uzyskaniu korzyści majątkowej przez jedną osobę kosztem drugiej, przy czym uzyskanie korzyści musi nastąpić "bez podstawy prawnej". Jeśli zatem doszło do przesunięcia majątkowego bez podstawy prawnej - osoba, która utraciła wartość majątkową, może żądać jej zwrotu od tego, na kogo ona bezpodstawnie przeszła. Istotnym jest jedynie, by w wyniku tego zdarzenia nastąpiło przesunięcie korzyści z majątku zubożonego do majątku wzbogaconego.
Przepisy w tym zakresie
Art. 405. Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.
Art. 406. Obowiązek wydania korzyści obejmuje nie tylko korzyść bezpośrednio uzyskaną, lecz także wszystko, co w razie zbycia, utraty lub uszkodzenia zostało uzyskane w zamian tej korzyści albo jako naprawienie szkody.
Art. 407. Jeżeli ten, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, rozporządził korzyścią na rzecz osoby trzeciej bezpłatnie, obowiązek wydania korzyści przechodzi na tę osobę trzecią.
Art. 408. § 1. Zobowiązany do wydania korzyści może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie znalazły pokrycia w użytku, który z nich osiągnął. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość korzyści w chwili jej wydania; może jednak zabrać te nakłady, przywracając stan poprzedni.
§ 2. Kto czyniąc nakłady wiedział, że korzyść mu się nie należy, ten może żądać zwrotu nakładów tylko o tyle, o ile zwiększają wartość korzyści w chwili jej wydania.
§ 3. Jeżeli żądający wydania korzyści jest zobowiązany do zwrotu nakładów, sąd może zamiast wydania korzyści w naturze nakazać zwrot jej wartości w pieniądzu z odliczeniem wartości nakładów, które żądający byłby obowiązany zwrócić.
Art. 409. Obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu.

Świadczenie nienależne stanowi szczególny przypadek bezpodstawnego wzbogacenia. Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany (względem nikogo) lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia. W odróżnieniu od pozostałych przypadków bezpodstawnego wzbogacenia, do zaistnienia tego zobowiązania dochodzi w wyniku spełnienia świadczenia przez zubożonego, a nie poprzez jakiekolwiek inne przesunięcia majątkowe, nie będące świadczeniem. Jednocześnie zachodzi brak podstawy prawnej do świadczenia.
Nie można żądać zwrotu świadczenia nienależnego - pomimo spełnienia ustawowych przesłanek, jeżeli:
spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany, chyba że spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej;
jeżeli spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego;
jeżeli świadczenie zostało spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu;
jeżeli świadczenie zostało spełnione, zanim wierzytelność stała się wymagalna.
24.08.2010 10:32