Chce sie rozwieść, ponieważ nie kocham męża i nie mam w nim żadnego oparcia.Zyjemy obok siebie i jestem samotna w moim małżeństwie. Jak moge się rozwieść?

1 odpowiedź prawnika

5
marcinkuczmarski2
Marcin Kuczmarski, radca prawny
Zagłosowali: AsiaK, Malgorzata Korona, M. J., więcej
Jeżeli chce się Pani rozwieść należy założyć sprawę o rozwód.
Zgodnie z przepisem Art. 56. § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: "Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.
§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. "

Pozew należy wnieść do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze stale przebywa. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda (art. 17 pkt 1 i art. 41 kpc).

Podaję przykładowy wzór pozwu:
Poznań, dnia 20 marca 2006 r.

Sąd Okręgowy

w Poznaniu

I Wydział Cywilny

Powódka: Zofia Kowal, zam. Poznań, ul. Cicha 5 m. 3

Pozwany: Jan Kowal, zam. Poznań, ul. Wiśniowa 15 m. 21


Pozew

o rozwód


Wnoszę o:

1) rozwiązanie małżeństwa Zofii Kowal z Janem Kowalem, zawartego w dniu 15 maja 1985 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Poznaniu, nr aktu małżeństwa 130/1985, przez rozwód - z wyłącznej winy pozwanego;

2) powierzenie powódce Zofii Kowal wykonywania władzy rodzicielskiej nad małol. Piotrem Kowalem, urodz. 3 marca 1994 r., z równoczesnym zapewnieniem pozwanemu uprawnienia do współdecydowania o kierunku kształcenia syna;

3) zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania syna Piotra Kowala w kwocie 800 zł miesięcznie, płatnej do rąk powódki do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności każdej raty, obciążając powódkę pozostałymi kosztami utrzymania dziecka oraz osobistymi staraniami o jego wychowanie;

4) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych.


Uzasadnienie


Strony zawarły związek małżeński w dniu 15 maja 1985 r. przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu i zamieszkały w mieszkaniu, stanowiącym własność pozwanego.

Dowód: odpis aktu małżeństwa.

Z małżeństwa tego w dniu 3 marca 1994 r. urodził się syn Piotr.

Dowód: odpis aktu urodzenia.

Pożycie małżeńskie początkowo układało się dobrze, pozwany dbał o dom i dziecko oraz przyczyniał się do zaspokajania potrzeb rodziny.

W 1998 r. pozwany zaczął późno wracać do domu. Tłumaczył, że musi pracować w godzinach nadliczbowych. Koleżanka powódki zobaczyła go w kinie z nieznaną jej młodą kobietą, a po jakimś czasie zauważyła wychodzącego z kawiarni z tą samą kobietą. Wówczas powiedziała o tym powódce. Okazało się, że jest to koleżanka pozwanego z pracy, z którą nawiązał romans, co przyznał, gdy powódka żądała wyjaśnień.

Od tego czasu zaczęły się nieporozumienia między małżonkami. Pozwany wulgarnie odnosił się do powódki i syna, żądał, aby opuściła jego mieszkanie, gdyż chce zamieszkać z tą kobietą. Próby ratowania małżeństwa nie odnosiły skutku i dlatego w czerwcu 2001 r. powódka wyprowadziła się z synem do swoich rodziców. Pozwany zamieszkał z Adą Sołtys i pozostaje z nią w konkubinacie. Na utrzymanie syna płaci sporadycznie po 300-400 zł.

Dowód: świadek Irena Bąk, zam. Poznań, ul. Rzeczna 10/6;

Ada Sołtys, zam. Poznań, ul. Wiśniowa 15 m. 1.

Tak doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia stron i nie ma widoków na ponowne jego nawiązanie. Utrzymywanie zupełnie w istocie fikcyjnego małżeństwa nie leży ani w interesie stron, ani w interesie społecznym. Utrwalony już obecny stan przemawia za wnioskiem, że interes dziecka stron nie ucierpi w następstwie orzeczenia rozwodu.

Syn stron aktualnie uczęszcza do piątej klasy szkoły podstawowej. Na jego utrzymanie potrzebna jest kwota około 1.500 zł miesięcznie.

Pozwany pracuje w Zakładzie Energetycznym w Poznaniu w charakterze głównego energetyka i zarabia 4.500 zł miesięcznie. Powódka pracuje w Szpitalu Miejskim w Poznaniu jako pielęgniarka i zarabia 1.300 zł miesięcznie.

Dowód: zaświadczenie Zakładu Energetycznego o zarobkach pozwanego;

zaświadczenie Szpitala Miejskiego o zarobkach powódki;

przesłuchanie stron.

W tym stanie rzeczy orzeczenie rozwodu z winy pozwanego jest uzasadnione.

Zofia Kowal

Załączniki:

1) odpis pozwu;

2) odpis aktu małżeństwa;

3) odpis aktu urodzenia syna;

4) zaświadczenia o wysokości zarobków.
07.09.2010 07:20

1 ukryta odpowiedź