Jak powinien wyglądać wniosek o podwyższenie alimentów? Mam 19 lat, sama się utrzymuję, a ojciec od 10 lat płaci 120zł alimentów. Bardzo proszę o wzór pisma.

3 odpowiedzi prawników

10
marcinkuczmarski2
Marcin Kuczmarski, radca prawny
Zagłosowali: Aga, Tomasz Lenz, aniaku, więcej
Przykładowy pozew o podwyższenie alimentów

......................., dnia ..................... r.
Pozew o podwyższenie alimentów
Sąd Rejonowy
w .............
..... Wydział Rodzinny i Nieletnich
Powód: Pani
zam. w .............., ul..................., ................
Pozwany: ....................
zam. w ............., ul. ............., .......................
Wartość przedmiotu sporu ............. zł.
Pozew o podwyższenie alimentów
W imieniu własnym wnoszę o:
1. podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w ..............z dnia .............. r.,
w sprawie sygn. Akt .................., od pozwanego ...................na rzecz powoda ............
z kwoty ........... zł do kwoty ........... zł miesięcznie, płatnych z góry do dnia .......... każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami
w razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat,
2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przypisanych.
Uzasadnienie
Wyrokiem z dnia ..................... r. wydanym przez Sąd Rejonowy w ..................., w sprawie sygn.
Akt ......................., pozwany został zobowiązany do łożenia na rzecz powoda
alimentów w wysokości ............... zł miesięcznie, płatnych z góry do rąk matki powoda, do
dnia ............. każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w zapłacie
którejkolwiek z rat.
Dowód: Wyrok Sądu Rejonowego w ...................... z dnia ................... r., w sprawie ..................
Od chwili zasądzenia alimentów w wyżej wskazanej kwocie minęły ..........lata. W życiu powoda
wiele się zmieniło. Przede wszystkim powód ........................... Ponadto
powód ......................................................co sprawiło, że potrzeby finansowe powoda wyraźnie
wzrosły.
Dowód: Zestawienie i dokumentacja wydatków na potrzeby powoda związane z ............................
(leczeniem, rozwojem dziecka) w okresie od .............. do .................... 200...r.
W okolicznościach sprawy istotnym jest, że dochód pozwanego wyraźnie wzrósł, co związane jest
z ........... . Pozwany zarabia około ........... zł netto miesięcznie.
Z uwagi na okoliczność, że potrzeby powoda wyraźnie wzrosły, a pozwany nadal nie uczestniczy w
osobistych staraniach o jego wychowanie, wniosek o zasądzenie wyższych alimentów stał się
konieczny. Warto podkreślić, że możliwości finansowe pozwanego są znaczne, poprzez to ma on
możliwość w większym stopniu pokrywać wydatki powoda związane z jego bieżącym życiem.
Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.
.......................................
( własnoręczny podpis)
Załączniki:
1. dowody wskazane w pozwie,
2. odpis pozwu
07.09.2010 10:47
6
Rafael, Aplikant Radcowski
Zagłosowali: Aga, Tomasz Lenz, Jacek Jaruchowski, więcej
. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .


Sąd Rejonowy
w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .
Wydział Rodzinny i Nieletnich

Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Wartość przedmiotu sporu . . . (Określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda) . . .


POZEW
o podwyższenie alimentów

W imieniu własnym

wnoszę:
I. Podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego . . .(Imię, nazwisko pozwanego) . . . wyrokiem Sądu Rejonowego w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . . z dnia . . . (Data). . . r. , sygn. akt . . . . . . . . . na rzecz małoletniego . . . (Imię i nazwisko) . . . z kwoty . . . . . . złotych słownie: . . . (Określenie wysokości kwoty świadczenia). . . złotych do kwoty . . . . . . słownie: . . . (Określenie wysokości kwoty świadczenia). . . złotych miesięcznie płatnych do rąk własnych/ przelewem na konto (numer konta) do dnia . . . . . . . . . . r. każdego miesiąca z góry, poczynąjac od dnia . . . . . . roku z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatnosci którejkolwiek z rat;

II. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych;

III. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .


(Własnoręczny podpis powoda)
Załączniki:
· - Odpis pozwu
· - . . . . . . . . . . . . . .
· - . . . . . . . . . . . . . .
· - . . . . . . . . . . . . . .
07.09.2010 10:47
3
MK, Prawnik
Zagłosowali: Aga, Tomasz Lenz, Wanda Książek
Witam,

problematyka była wielokrotnie poruszana na portalu. Wzór znajduje sie np. tutaj: http://www.legeo.pl/porady/pytanie/10163/witam-nie-wiem-jak-napisac...
Tyle, że wzór składa Pan w swoim imieniu a nie "małoletniego dziecka" jak jest w podanym przykładzie.

W kwestii dotyczącej podwyższenia alimentów polecam również porady skatalogowane pod tagiem "wysokość alimnentów" http://www.legeo.pl/porady/szukaj/?q=wysoko%C5%9B%C4%87+aliment%C3%...

pozdrawiam
MK
07.09.2010 10:46 • Edycja 07.09.2010 10:50

1 ukryta odpowiedź