Jak odwołać się od wyroku nakazowego za wykroczenie z art.51&1 kw

1 odpowiedź prawnika

1
Belphegor
Belphegor, brak opisu
Zagłosowali: Wanda Książek
Od każdego wyroku nakazowego - czy to w postępowaniu karnym, czy też o wykroczenie - odwołujemy się w ten sam sposób, mianowicie poprzez wniesienie do sądu sprzeciwu od przedmiotowego wyroku w terminie 7 dni od jego otrzymania. Sprzeciw należy złożyć w biurze podawczym sądu lub nadać pocztą. Data nadania sprzeciwu w placówce poczty polskiej jest równoznaczna z wniesieniem sprzeciwu do sądu i pozwalana na zachowanie terminu. Sprzeciw nie wymaga uzasadnienia. Wystarczy sformułowanie "sprzeciw" lub każde o tym samym przekazie, sygnalizujące nie zgadzanie się z wydanym orzeczeniem. Sprzeciw musi zawierać elementy każdego pisma procesowe, a więc: kto pisze, do kogo, kiedy, treść - a więc sformułowanie np. "wnoszę sprzeciw od wyroku nakazowego wydanego w sprawie ... przez sąd rejonowy w ... z dnia ... i wnoszę o rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych" - oraz własnoręczny podpis. Sprzeciw wnosi się w jednym egzemplarzu.
21.09.2010 07:39