Prosze o wzor pozwu o rozwod bez orzekania o winie wraz z alimentami na dziecko.nie umiem poradzic sobie z napisaniem tego

2 odpowiedzi prawników

3
marcinkuczmarski2
Marcin Kuczmarski, radca prawny
Zagłosowali: Łukasz T., Wanda Książek, Mk
Gdańsk, dnia 20.10.2005 r.

Sąd Okręgowy
w Gdańsku
II Wydział Cywilny

Powód: Joanna Potokos
zam. w Gdyni przy ul. Jasnej 6

Pozwany: Janusz Potokos
zam. w Gdańsku przy ul. Krętej 56/7

POZEW O ROZWÓD

W imieniu własnym wnoszę:
1. o rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powódki Anny Potokos z pozwanym Januszem Potokosem zawartego dnia 20.09.1987 r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Gdańsku, nr aktu małżeństwa 567/87, bez orzekania o winie,
2. o powierzenie obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron Pawłem Potokosem, urodzonym w dniu 01.01.2002 r. w Gdańsku, z ustaleniem miejsca pobytu dziecka przy powódce,
3. o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego Pawła Potokosa, tytułem udziału w kosztach utrzymania i wychowania dziecka, kwotę 1.000 zł miesięcznie, płatnych z góry do rąk powódki, do dnia 10-ego każdego miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w płatności każdej raty,
4. o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów postępowania wg norm przepisanych

Uzasadnienie

Strony zawarły związek małżeński w dniu 20.09.1987 r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Gdańsku, akt małżeństwa nr 567/87.
Dowód: skrócony odpis aktu małżeństwa - oryginał.
Z małżeństwa tego strony mają jedno małoletnie dziecko Pawła Potokosa, urodzonego w Gdańsku, w dniu 01.01.2002 r.
Dowód: skrócony odpis aktu urodzenia Pawła Potokosa - oryginał.
Strony nie zawierały umowy majątkowo-małżeńskiej.
Powódka ma wykształcenie wyższe ekonomiczne, pracuje na stanowisku głównego księgowego w Przedsiębiorstwie Usługowym PEX Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Powódka osiąga przeciętne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.500 zł brutto.
Dowód: zaświadczenie o zarobkach z dnia 18.10.2005 r.
Pozwany ma wykształcenie wyższe medyczne, pracuje w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej nr 4 w Gdańsku. Według wiedzy powódki osiąga miesięczne wynagrodzenie rzędu 1.200-1.300 zł brutto.
Powódka oświadcza, iż w świetle art. 56 § 1 k.r.o. brak jest podstaw do istnienia związku małżeńskiego łączącego ją z pozwanym, albowiem dawno już ustały wszelkie więzi między stronami, w tym przede wszystkim więź emocjonalna, ekonomiczna i fizyczna.
Pozwany od 2 lat nie mieszka z powódką. Strony widują się sporadycznie, nie utrzymują żadnych głębszych relacji. Od tego czasu strony nie miały wspólnych kontaktów fizycznych. Uczucia kiedyś ich łączące dawno wygasły, a pozostał jedynie żal i rozczarowanie. Zarówno pozwany, jak i powódka oddzielnie ułożyli sobie życie bez siebie nawzajem. W ocenie powódki przyczyną całkowitego i zupełnego rozkładu między stronami wszelkich więzi małżeńskich była niezgodność charakterów stron, a także rozbieżność celów i pragnień. Strony podjęły wspólną decyzję o rozstaniu się z uwagi na brak sensu dalszego życia razem w atmosferze kłótni i awantur. Wobec powyższego uznać należy, iż formalna więź małżeńska łącząca powódkę i pozwanego w rzeczywistości nie istnieje i trudno znaleźć dla niej prawne uzasadnienie.
Dowód: zeznania stron.
Wniosek o przyznanie obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron Pawłem Potokosem, z ustaleniem miejsca pobytu dziecka przy powódce, jest zasadny w okolicznościach sprawy. Małoletni Paweł Potokos mieszka bowiem wspólnie z matką, która sprawuje nad nim stałą opiekę. Pozwany widuje małoletniego Pawła Potokosa od czasu do czasu, średnio raz na dwa tygodnie, godząc się na pozostanie dziecka przy matce. Pozwany żyje obecnie z inną kobietą, z którą ma także wspólne roczne dziecko. To przede wszystkim sprawia, że nie ma on możliwości sprawować osobistej pieczy nad małoletnim Pawłem. Warto podkreślić, że małoletni Paweł Potokos jest bardziej emocjonalnie związany z powódką, a nie z pozwanym.
Wniosek o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego Pawła Potokosa, tytułem udziału w kosztach utrzymania i wychowania dziecka, kwoty 1.000 zł miesięcznie jest zasadny z uwagi na fakt, że to wyłącznie powódka ponosi koszty utrzymania i wychowania małoletniego. Kwota 1.000 zł miesięcznie nie jest wygórowana w porównaniu z przeciętnymi potrzebami 3-letniego dziecka. Podkreślić należy, iż małoletni Paweł Potokos jest alergikiem, a poprzez to wymaga specjalistycznej diety, a także stałego nadzoru lekarskiego, co kształtuje dodatkowe koszty.
Dowód: wykaz i dokumentacja wydatków poniesionych na małoletniego Pawła Potokosa z ostatnich 3 miesięcy.
Powódka podkreśla, że orzeczenie rozwodu jest w pełni zasadne, z uwagi na wystąpienie jego formalnych przesłanek. Rozwód jest także zgodny z dobrem małoletniego dziecka stron, albowiem napięta sytuacja między stronami negatywnie wpływała na jego rozwój emocjonalny.
Orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, jest akceptowane zarówno przez powódkę, jak i przez pozwanego.
Wobec powyższego wnoszę jak we wstępie.

Załączniki:
1. skrócony odpis aktu małżeństwa,
2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
3. zaświadczenie o zarobkach z dnia 18.10.2005 r.,
4. wykaz i dokumentacja wydatków poniesionych na małoletniego Pawła Potokosa z ostatnich 3 miesięcy,
5. odpis pisma,
6. pełnomocnictwo.
24.09.2010 10:44 • Edycja 24.09.2010 10:45
2
Legista
Bogusław Nowakowski, radca prawny,
Zagłosowali: Łukasz T., Wanda Książek
............................, dnia.........................

Do
Sądu Okręgowego
w .................................
Wydział ......... Cywilny
Powód:
Pozwany:
Pozew o rozwód
W imieniu własnym, wnoszę o:
1.Rozwiązanie przez rozwód mego małżeństwa z .........................a zawartego dnia 2..........................r., przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w .................i, bez orzekania o winie
2.Powierzenie mi opieki na naszą małoletnią córką...............................,
3.Zasądzenie od pozwanego .......................... na rzecz małoletniej ................................. kwoty ...................................... zł miesięcznie tytułem renty alimentacyjnej, płatnej do moich rąk do 10 dnia każdego miesiąca,
4.ustalenie, że powód ma prawo widywania się z małoletnią ........................................ w miejsce zamieszkania małoletniej pod moim nadzorem oraz w mojej obecności,
5.Uregulowanie stosunków pomiędzy pozwanym a naszą małoletnia córką i ustalenie, że:
a.pozwany będzie miała prawo widywać się raz w tygodniu, w niedzielę przez dwie godziny od godziny 15 do 17 w mojej obecności i pod moim nadzorem, w miejscu zamieszkania córki,
b.pozwana będzie miała prawo odwiedzania córki w dniu jej urodzin, imienin, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, drugi dzień Świąt Wielkanocnych – w miejscu zamieszkania córki od godziny 15 do 17 w mojej obecności i pod moim nadzorem,
6.Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków:
a...................................... zam. ...........................................- na okoliczność zachowania się pozwanego i doprowadzenia do rozpadu małżeństwa, stosunku do powódki oraz ich wspólnego dziecka, działania na szkodę powoda i ich dziecka,
b.przeprowadzenie dowodu z dokumentów: .......................na okoliczność ........................................................................................................
Uzasadnienie
opisać: kiedy i gdzie zawarto małżeństwo, kiedy urodziły się dzieci.
Jak przebiegało małżeństwo: na początku oraz w okresie późniejszym.
Jaki był podział obowiązków. Kto je wykonywał i jak.
Kiedy i dlaczego zaczęły się problemy, jakie one były.
Czy mieszkacie dalej razem – jak wygląda to obecnie, czy mieszkacie oddzielnie( jak długo i dlaczego).
Czy w dalszym ciągi prowadzicie wspólne gospodarstwo domowe( co ze wspólnymi posiłkami, jak dzielone są zarobki, jak ponoszone są opłaty).
Co z uczuciami wobec siebie- czy jeszcze się kochacie czy też nie.
Seks – istotne zagadnienie – czy jeszcze istnieje pomiędzy Wami.
Jakie są źródła utrzymania i ich wielkość. Jakie są koszty utrzymania dzieci , kto je ponosi i w jakim zakresie oraz w jaki sposób.


……………………

Załączniki:
Odpis aktu małżeństwa
Odpis aktu urodzenia dziecka
Kopia pozwu i załączników
Opłata sądowa w znakach za 600,00 zł
24.09.2010 10:44