Ważność testamentu i termin ogłoszenia

Przeglądając portal przeczytałam stwierdzenie użytkownika
.....nie można podważyć testamentu po upływie 6 m-cy od śmierci spadkodawcy....
-jak długo jest ważny testament?
-kiedy należy go ujawnić?
-jakie są prawa spadkobiercy?
-pojęcie terminu otwarcie , a ogłoszenie testamentu?

2 odpowiedzi prawników

3
marcinkuczmarski2
Marcin Kuczmarski, radca prawny
Zagłosowali: marian6310, Wanda Książek, Mk
Odpowiedzi na Pani pytania znajdują się w przepisach kodeksu cywilnego:
art. 943. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.

Art. 945. § 1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:
1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
3) pod wpływem groźby.
§ 2. Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

Art. 946. Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Art. 947. Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

Art. 948. § 1. Testament należy tak tłumaczyć, ażeby zapewnić możliwie najpełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy.
§ 2. Jeżeli testament może być tłumaczony rozmaicie, należy przyjąć taką wykładnię, która pozwala utrzymać rozrządzenia spadkodawcy w mocy i nadać im rozsądną treść.

Art. 959. Spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób.

Art. 960. Jeżeli spadkodawca powołał do spadku lub do oznaczonej części spadku kilku spadkobierców, nie określając ich udziałów spadkowych, dziedziczą oni w częściach równych.

Art. 1035. Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu.

Art. 1036. Spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku.

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego:
Art. 646.  § 1. (682) Osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza.
§ 2. Kto bezzasadnie uchyla się od wykonania powyższego obowiązku, ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Ponadto sąd spadku może nałożyć na uchylającego się grzywnę.

Art. 649. § 1.  Sąd albo notariusz otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy.
§ 2. O terminie otwarcia i ogłoszenia nie zawiadamia się osób zainteresowanych, jednakże mogą one być obecne przy tej czynności.

Art. 651. W protokole otwarcia i ogłoszenia testamentu opisuje się jego stan zewnętrzny oraz wymienia się jego datę, datę złożenia i osobę, która testament złożyła. Na testamencie zamieszcza się datę otwarcia i ogłoszenia.

Art. 652.  O dokonanym otwarciu i ogłoszeniu testamentu sąd spadku albo notariusz zawiadamia w miarę możności osoby, których rozrządzenia testamentowe dotyczą, oraz wykonawcę testamentu i kuratora spadku. Notariusz niezwłocznie zawiadamia o tym sąd spadku, przesyłając odpis sporządzonego protokołu.

Art. 653. Testament wraz z protokołem otwarcia i ogłoszenia przechowuje się w sądzie spadku, chyba że został złożony u notariusza. Jednakże na żądanie sądu spadku notariusz przesyła złożony testament temu sądowi.
24.09.2010 14:12
3
Sebastian P., Absolwent prawa UwB
Zagłosowali: marian6310, Malgorzata Korona, Wanda Książek
Witam.

1. Testament ważny jest właściwie bezterminowo, chyba, że udowodni się, że jest on fałszywy albo wykaże, że został sporządzony z wyłączeniem świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli, np. pod wpływem przymusu, groźby, także błędu. Również jeżeli nie spełnia warunków formalnych określonych w ustawie.

2. To zagadnienie reguluje art. 646 Kodeksu postępowania cywilnego.

Art. 646. § 1. Osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, [b]gdy dowie się o śmierci spadkodawcy[/b], chyba że złożyła go u notariusza.
§ 2. Kto bezzasadnie uchyla się od wykonania powyższego obowiązku, ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Ponadto sąd spadku może nałożyć na uchylającego się grzywnę.

3. Spadkobierca ma prawo do zrzeknięcia się spadku, odrzucenia, przyjęcia wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza, również prawo a raczej obowiązek zarządu spadkiem wraz z pozostałymi spadkobiercami. Spadkobierca do chwili przyjęcia ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku.

4. Otwarcie spadku jest to inaczej objęcie spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Następuje ono z chwilą śmierci spadkodawcy. A to oznacza, że od tego momentu spadkobiercy niejako wchodzą w miejsce spadkodawcy , co do jego majątkowych praw i obowiązków (art. 922).
Zgodnie zaś z art. 649 Kpc sąd albo notariusz otwiera i ogłasza testament. Instytucja ta więc służy wyjawieniu istnienia i treści testamentu.

Pozdrawiam.
24.09.2010 14:54 • Edycja 24.09.2010 14:54