Czy komornik ma prawo zająć rentę rodzinną na dzieci pełnoletnie lub stypendium stażowe?

Czy renta rodzinna, która stoi na dzieci pełnoletnie lub pobierane przeze mnie stypendium stażowe podlega egzekucji komorniczej za niezapłacenie kosztów sądowych?

3 odpowiedzi prawników

3
arturswiderski
Artur Świderski , Radca Prawny Wrocław www.swiderski.es https://twitter.com/Kancelaria2 https://twitter.com/RadcaArtur
Zagłosowali: Zbigniew Forycki, Tomasz Świderski, Aneta Wojdałowicz
Tak, choć w części.

Otóż wg art.139 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie – po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podlegają potrąceniu, z uwzględnieniem art. 141, następujące należności:

5) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Poza tym wg art. 141 ust.1 pkt 1c tej ustawy emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, w części odpowiadającej 50% kwoty najniższej emerytury lub renty – zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia – przy potrącaniu:

c) należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

Natomiast z części nadającej się do potracenia, możemy potrącić wg art. 140 ust.1 pkt 3 ustawy Potrącenia, o których mowa w art. 139, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141, w następujących granicach:
3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25% świadczenia.

Generalnie zatem zagrożenie istnieje, choć ograniczone kwotowo w każdym miesiącu.
02.10.2010 00:23
Zagłosowali: M. J., Wanda Książek
Stypendium stażowe nie podlega egzekucji, a renta rodzinna podlega.

Podstawa prawna :
Art. 831. § 1. Nie podlegają egzekucji:
2) sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego;
03.10.2010 08:05
Zagłosowali: Wanda Książek, 1wonka16085
kOMORNIK prowadzi egzekucję tylko wobec okreslonej w tytule wykonawczym osoby i w zasadzie nie moze zajmować rzeczy, w tym pieniędzy innych osób, chyba, ze znajdują sie one w posiadaniu lub współposiadaniu kilku osób, wówczas komornik ma prawo domniemywać, iż rzeczy te należa do dłużnika, a jeżeli jest inaczej prawowity własciciel może złożyć do komornika zastrzeżenie, twierdząc iż rzecz nalezy do niego. okolicznośc ta jednak własciciel rzeczy musi wykazać (udowodnić).

W pani przypadku formalnie komornik nie ma prawa zając renty rodzinnej wypłacanej dla córki, lecz skoro "pieniądz jest genus" wystrczy, ze jakieś środki znalazły sie na pani koncie, aby komornik mógł je zająć.
Nalezy udac sie do komornika i żądać wyłączenia spod egzekucji renty rodzinnej, która nalezy do córki, a nie do pani.
Można też dopytac sie w banku czy może pani założyć konto na córkę, wówczas tam niech ZUS przelewa rentę rodzinną, a komornik nie będzie miał prawa do zajęcia wpływających na takie konto środków.
05.10.2010 18:42