Jakie należy spełnić warunki, aby otrzymać dodatek z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego?

W jakiej placówce należy złożyć wniosek i jakie dokumenty są potrzebne ?

1 odpowiedź prawnika

2
PZ
Piotr Zawodny, Prawnik
Zagłosowali: Veronique, Wanda Książek
Dodatek taki przysługuje do zasiłku rodzinnego, co oznacza, że osoba taka musi spełniać kryterium dochodowe (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 504,00 zł; 583,00 zł - gdy jest dziecko niepełnosprawne) oraz inne warunki niezbędne do otrzymania zasiłku rodzinnego i otrzymać ten zasiłek.

Dodatek przysługuje następującym osobom, jeśli są uprawnione do urlopu wychowawczego:
1) matce lub ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka)
3) opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką.

Dodatek przysługuje nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy kalendarzowych. Jeżeli dana osoba sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, dodatek przysługuje przez 36 miesięcy kalendarzowych. Jeżeli dana osoba sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, wtedy dodatek przysługuje nawet przez okres 72 miesięcy kalendarzowych.

Dodatek nie przysługuje, jeśli dana osoba, która ubiega się o dodatek:
1) bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
2) podjęła lub kontynuuje zatrudnienie (lub inną pracę zarobkową), która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
3) w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego,
4) dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę (w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym) i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; nie dotyczy to dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej,
5) w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Osoba ubiegająca się o dodatek, powinna złożyć wniosek o zasiłek rodzinny (chyba, że ma już przyznany ten zasiłek) i dołączyć do niego niezbędne dokumenty.
Wniosek składa się w urzędzie gminy (miasta) właściwym dla miejsca zamieszkania danej osoby.
Formularze wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia urząd.

Wniosek powinien zawierać:
1) dane o osobie występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych (imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, oraz w razie potrzeby nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer emerytury lub renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego);
2) dane o dzieciach pozostających na utrzymaniu osoby (imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny).

Do wniosku trzeba dołączyć:
1) zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony;
2) zaświadczenie o co najmniej 6-miesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
3) zaświadczenie organu emerytalnorentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych;
4) zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu;
5) w przypadku umieszczenia dziecka w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym - zaświadczenie o niekorzystaniu w nim przez dziecko z całodobowej opieki.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. 2005 nr 105 poz. 881 z późn. zm.).
07.10.2010 15:05 • Edycja 07.10.2010 15:14