Ile mam czasu na odwolanie sie od wyroku dot. podwyzszenia alimentow?

We wrześniu 2009 roku sad zaocznie wydal wyroku o podwyzszenie alimentow. Pozwany nie satwil sie na rozprawie, bo o niej nie wiedzial. Przebywal na misji wojskowej pza granicami kraju. Czy mozna jeszcze skladac odwolanie od takiego wyroku?

2 odpowiedzi prawników

5
arturswiderski
Artur Świderski , Radca Prawny Wrocław www.swiderski.es https://twitter.com/Kancelaria2 https://twitter.com/RadcaArtur
Zagłosowali: Zbigniew Ogorzelec, Tomasz Świderski, Aneta Wojdałowicz, więcej
można tez spróbować złożyć wniosek o wznowienie postępowania jeśli zawiadomienia były wadliwie kierowane.
a poza tym zawsze może Pan złożyć pozew o zmniejszenie alimentów.

KPC

Art. 401. Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności:

1) jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia;

2) jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe.


Art. 407. § 1. Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji – od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.

Art. 408. Po upływie lat pięciu od uprawomocnienia się wyroku nie można żądać wznowienia, z wyjątkiem wypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana.termin zaś na sprzeciw to 7 dni.
05.10.2010 22:35
4
marcinkuczmarski2
Marcin Kuczmarski, radca prawny
Zagłosowali: achneteamon, Agnielka82, Mk, więcej
Można spróbować złożyć sprzeciw od wyroku zaocznego wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu. Muszą być jednak spełnione warunki określone w przepisach kodeksu postępowania cywilnego regulujących tą kwestię:

Art. 168. § 1.  Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.
§ 2. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych.

Art. 169. § 1. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.
§ 2. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek.
§ 3. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej.
§ 4. Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych.
§ 5.  Postanowienie w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
05.10.2010 14:37