Jak wypełnic wniosek do komornika o zaległe i obecne alimenty ?? prosze o przykładowy...

Prosze o przykładowy wniosek

2 odpowiedzi prawników

5
arturswiderski
Artur Świderski , Radca Prawny Wrocław www.swiderski.es https://twitter.com/Kancelaria2 https://twitter.com/RadcaArtur
Zagłosowali: Zbigniew Forycki, Tomasz Świderski, Aneta Wojdałowicz, więcej
np.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w ............
............
ul. ..................


Wierzyciel: .......................
dłużnik: ...................WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Na podstawie załączonego tytułu wykonawczego – wyroku wydanego przez Sąd .............. z dnia .......... sygn. akt: ............, opatrzonego przez ten Sąd klauzulą wykonalności w dniu ............., wnoszę o wszczęcie egzekucji z majątku dłużnika, w tym w szczególności:
I. wszczęcie egzekucji poprzez zajęcie wierzytelności dłużnika z posiadanych przez niego rachunków bankowych,
II. wszczęcie egzekucji z ruchomości dłużnika znajdujących się w miejscu jego siedziby przy ul. .........................
III. wszczęcie egzekucji ze środków pieniężnych posiadanych przez dłużnika
lub znajdujących się w kasie ww. zakładów dłużnika,
IV. wszczęcie egzekucji z wszelkich pozostałych praw i wierzytelności przysługujących dłużnikowi, w celu wyegzekwowania następujących kwot:

1. kwoty ............. zł tytułem należności głównej,
2. kwoty odsetek ustawowych:
a) od kwoty ............ liczonych od dnia ............. do dnia zapłaty,
3. kwoty ..................zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym,
4. kwoty ustalonych w niniejszym postępowaniu kosztów postępowania egzekucyjnego,
5. wydatków egzekucji, które powstaną w toku egzekucji.
18.10.2010 19:17
2
kancelaria_doradca
Tomasz Mandecki, Doradca prawny
Zagłosowali: Łukasz T., Wanda Książek
Bolesławiec, dnia 26.1.2008 r.


Do
Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym
w Jeleniej Górze
XXXXXXX

Wierzyciel: XXXXXXi,
reprezentowany
przez matkę XXXXX
– przedstawiciela ustawowego,
XXXXX Bolesławiec, ul. XXXXXX

   Dłużnik: XXXXXXXXXXi,
XXXXX Jelenia Góra,
ul. XXXXXX

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Załączając tytuł wykonawczy, obejmujący wyrok Sądu Rejonowego w Bolesławcu z XXXXXX r., sygn. akt: XXXXX, opatrzony klauzulą wykonalności tegoż sądu dn. 18.11.2007 r. w imieniu małoletniego wnoszę o:
1. wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę dłużnika XXXXXX otrzy­mywanego w XXXXXXXX, 58-500 Jelenia Góra, ul. XXXXXXX poprzez zajęcie podlegającej egzekucji części wynagrodzenia za pracę w celu wyegzekwowania następujących kwot:
– po 300 zł miesięcznie począwszy od dnia 1.10.2007 r., płatnych do 10. każdego miesiąca za dany miesiąc z ustawowymi odsetkami z tytułu zwłoki w płatności każdej z rat.
Ponadto wnoszę o:
2. ustalenie oraz ściągnięcie wraz z egzekwowanym roszczeniem kosztów egzekucji według norm przepisanych;
3. doręczenie przedstawicielowi ustawowemu małoletniego wierzyciela odpisu wezwania skierowanego do zakładu pracy dłużnika.

XXXXXXXXXXXXXXXX
Załącznik:
- tytuł wykonawczy.
18.10.2010 19:19