Czy muszę płacić podatek od spadku?

Tata zmarł dwa lata temu. Nie pozostawił testamentu. Nie było jeszcze sprawy sądowej ani notarialnego poświadczenia nabycia praw do spadku.
Czy w związku z tym muszę płacić podatek od spadku?
Niedawno przeczytałem artykuł o przyjęciu spadku wprost i wynika z niego że po upływie pół roku od śmierci taty przyjąłem moją część spadku wprost.
Wnioskuje że aby uniknąć zapłaty podatku od wyżej wymienionego spadku musiałem powiadomić Urząd Skarbowy w terminie roku po śmierci taty (6 miesięcy na nabycie spadku wprost i 6 na powiadomienie US o nabyciu spadku).
Czy istnieją jakie możliwości prawne żeby uniknąć zapłaty podatku od wyżej wymienionego spadku ?

2 odpowiedzi prawników

5
marcinkuczmarski2
Marcin Kuczmarski, radca prawny
Zagłosowali: Mk, achneteamon, ratagnar, więcej
Moim zdaniem uniknie Pan zapłaty podatku. Zgodnie z przepisem:
art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4,

Czyli zgłoszenia należy dokonać w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia w którym postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku stało się prawomocne.
20.10.2010 13:48
3
thomi14
Tomasz Lenz, Prawnik, Doradca Prawny LEXUM Consulting
Zagłosowali: ratagnar, Kamila Dudek, Wanda Książek
Witam

W sytuacji, którą Pan przedstawił teoretycznie powinien Pan zapłacić podatek od nabytej drogą dziedziczenia wprost właśności co precyzuje art.4 a ,ust.3 ustawy o podatku od spadków i darowizn ( tekst jednolity opublikowany w Dz.U. z dnia 17 czerwca 2009 r. Nr 93, poz.768), niemniej jednak istnieje pewne wyjście z tej pozornie beznadziejnej sytuacji. Otóż w tym samym artykule, tejże ustawy, tyle , że w ustepie 2 istnieje uwarunkowanie zwolnienia z podatku od takiego spadku pomimo przekroczenia terminów do jego zgłoszenia, co zostało sprecyzowane w następującej jego treści

Art.4 a

ust.2

Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie, o którym mowa w ust.1, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu
skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich
nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

Innymi słowy, jeżeli będzie Pan w stane uprawdopodobnić (nie udowodnić), ze informację o nabyciu prawa do spadku uzyskał Pan , powiedzmy, miesiąc temu, to wówczas treść przytocznego przeze mnie przepisu będzie miała w pełni zastosowanie w Pana sytuacji, i zwolnienie z podatku będzie Panu przysługiwało.


Pozdrawiam

Tomasz Lenz
19.10.2010 22:47