Rozdzielnosc majatkowa

Jak zrobic rozdzielnosc majatkowa z zona nie mamy rozwodu i nie zamierzamy narazie sie rozwodzic jak to zrobic i co wchodzi w sklad majatku mieszkanie nalezy do mojej mamy czy bede musial zonie dac splate prosze o pomoc z gory dziekuje

1 odpowiedź prawnika

5
Legista
Bogusław Nowakowski, radca prawny,
Zagłosowali: Prawo karne i rodzinne, mopro, joziamama, więcej
Wystarczy pójść do notariusza, przed tym ustalić jaki ustrój majątkowy Państwo wprowadzacie.
Jeżeli rozdzielność majątkowa zwykła to w umowie ustalić z jakim dniem zostaje on wprowadzony, zasady opieki nad dziećmi i sposób ponoszenia kosztów ich utrzymania, zasady utrzymania majątku wspólnego.Jak jest majątek wspólny to dobrze byłoby znieść jego współwłasność.
Mieszkanie jako, że jego właścicielem jest mama nie wchodzi w skład Państwa majątku wspólnego i nie podlega żadnemu podziałowi po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej.
Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
Do majątku wspólnego należą w szczególności: 1)   pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, 2)   dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, 3)   środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.
Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:   1)   przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,  2)   przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,  3)   prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, 4)   przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, 5)   prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, 6)   przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,  7)   wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,  8)   przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,  9)   prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,  10)  przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.
Co do spłat to:  Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.  Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.
Jakiekolwiek spłaty wchodzą w rachubę w przypadku, gdy jeden z małżonków przyczynił się bardziej do powstania majątku wspólnego, korzystał z majątku osobistego drugiego małżonka i powiększał swój majątek osobisty a ponadto sąd ustalił nierówne udziały w majątku wspólnym po ustaniu wspólności majątkowej.
29.10.2010 15:00