Witam chciałbym się dowiedzieć o zasadach powoływania komisji konkursowej dla potrzeb wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły publicznej. Ilu i jakich przedstawicieli powinno się znależć w takiej komisji, jakie przepisy to regulują? Pzd Jacek

W razie wątpliwości służe pomocą j.piwowarczyk@mnitelecom.pl

1 odpowiedź prawnika

3
M. J., doradca
Zagłosowali: MK, Wanda Książek, Łukasz T.
Witam,

zgodnie z art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły organ prowadzący szkołę (wójt, burmistrz, prezydent miasta) powołuje komisję konkursową w składzie:
1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę;
2) dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) po jednym przedstawicielu:
a) rady pedagogicznej,
b) rady rodziców,
c) zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.
Łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, nie może być mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 3

Taka sama zasada obowiązuje również w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora nowo zakładanego zespołu szkół lub placówek (art. 36a ust. 9), z tym że:
1) przedstawiciela rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad pedagogicznych wszystkich szkół lub placówek łączonych w zespół;
2) przedstawiciela rady rodziców wyłania się spośród rad rodziców uczniów wszystkich szkół lub placówek łączonych w zespół.

Natomiast  w przypadku szkół i placówek nowo zakładanych skład komisji konkursowej określa organ prowadzący tę szkołę lub placówkę, uwzględniając udział przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 36a ust.10).

Tryb pracy komisji konkursowej określony został w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (link: http://prawo.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2010/100/642/).

Podstawa prawna:
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( link: http://prawo.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2004/256/2572/ )

Pozdrawiam,
M.J.
04.11.2010 18:14 • Edycja 04.11.2010 18:15