Czy moja Siostra dziedziczy spadek w postaci długów po swoim Mężu jeżeli mieli rozdzielność majątkową?

Mój szwagier zginął w zeszłym roku. Teraz Urząd Skarbowy przysłał wezwanie mojej Siostrze z zapytaniem o dziedziczenie spadku po nim z całym "dobrodziejstwem". Siostra jeszcze nie zgłaszała, że zrzeka się jakiegokolwiek spadku. Tak więc czy teraz ma przedstawić zaświadczenie o rozdzielności majątkowej z mężem?

2 odpowiedzi prawników

3
Legista
Bogusław Nowakowski, radca prawny,
Zagłosowali: Tomasz Lenz, MartinoJolusi, Wanda Książek
Fakt posiadania rozdzielności majątkowej nie wpływa na prawo do dziedziczenia po mężu. Siostra stała się spadkobierczynią po nim.
Skoro mąż siostry zginął w ubiegłym roku to na pewno dowiedziała się o tym także w ubiegłym roku. Czas na odrzucenie spadku już minął( 6 miesięcy). W takim układzie prawo uznaje, że siostra przyjęła spadek wprost( z odpowiedzialnością za długi spadkowe). Zaświadczenie o rozdzielności majątkowej na nic się nie przyda.
Urząd skarbowy domaga się zapewne o: to jak siostra przyjęła spadek - wprost czy z dobrodziejstwem inwentarza( wpływa to na zakres odpowiedzialności za długi spadkowe) albo o postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.
Art. 1030. Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku.
W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nie istniejące długi.
 Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie 6 miesięcy jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych( niepełnoletnie dzieci) albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. A idąc dalej:  Jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.
Jak siostra ma niepełnoletnie dzieci to za długi odpowiada tylko majątkiem odziedziczonym a nie majątkiem osobistym.
Od chwili uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, spadkobiercy mają 6 miesięcy na zgłoszenie tego faktu w US, co powoduje, że są zwolnieni z podatku od spadku. Przegapienie tego terminu powoduje obowiązek zapłaty podatku.
02.11.2010 15:25
1
Dominik Pycha, Prawnik/Aplikant notarialny
Zagłosowali: MartinoJolusi
Spadkobierca może przyjąć spadek w dwojaki sposób bez ograniczenia - wprost lub z ograniczeniem odpowiedzialności
- z dobrodziejstwem inwentarza. Sposób przyjęcia spadku wiąże się z określoną odpowiedzialnością za długi spadkowe, co powinno być respektowane przez organy podatkowe i ZUS.

W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości
ustalonej w inwentarzu stanu czynnego spadku. Odpowiedzialność jego więc jest ograniczona tylko do uzyskanego w wyniku
nabycia spadku przysporzenia. Sąd dokonując stwierdzenia nabycia spadku powinien zarządzić spis inwentarza, jednakże w wielu przypadkach nie jest on sporządzany. Spisu ma istotne znaczenie dla odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe lub składki z tytułu ubezpieczeń społecznych. Zarówno organy podatkowe jaki i ZUS niejednokrotnie pomimo przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza konsekwentnie przenoszą odpowiedzialność na spadkobierców pomimo, że nie dysponują spisem mającym kluczowe znaczenia dla ukształtowania odpowiedzialności. Brak takiego spisu uniemożliwia prawidłowe prowadzenie postępowań w sprawie przeniesienia odpowiedzialności na spadkobiercę, zgodnie z przepisami
Ordynacji podatkowej, która ma również zastosowanie do zaległych składek ZUS.

W każdym przypadku kiedy spadkobierca przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, z uwagi na własne bezpieczeństwo
, powinien zadbać o sporządzenie spisu, którego przygotowanie w terminie późniejszym może napotkać szereg przeszkód niekoniecznie natury
prawnej. Sąd spadku będzie musiał wydać zarządzenie, w którym wyznaczy komornika do przygotowania spisu. Niejednokrotnie, z uwagi na ilość spraw, komornik nie jest zainteresowany sprawnym sporządzeniem spisu. W takich przypadkach organy przerzucają całą odpowiedzialność za brak spisu na spadkobiercę. Skutkiem tego jest orzekanie o odpowiedzialność pomimo, że spadek został przyjęty z ograniczeniem odpowiedzialności.

W każdym przypadku, w którym spadkobierca dysponuje spisem inwentarza, w sposób łatwy może wykazać, czy w ogóle istnieje tzw. stan czynny spadku poprzez porównanie aktywów
i pasywów wchodzących w jego skald. Jeżeli z takiego prostego porównania wynika, iż pasywa przekraczają aktywa spadkowe, to odpowiedzialność spadkobiercy jest wyłączona, a organy podatkowe i ZUS nie powinny przenosić odpowiedzialności z prostego powodu - braku stanu czynnego spadku.

De facto nie musi pani przedstawiać zaświadczenia o rozdzielności majątkowej gdyż ZUS czy Skarbówka powinny same powinny juz wiedzieć.

Reasumując siostra powinna przyjąć spadek po mężu z dobrodziejstwem inwentarza i dokonać spisu tego inwentarza aby nie było żadnego problemu z określeniem co należy do siostry a co należało do jej męza.

D.P.
02.11.2010 13:59