Czy od zasiłku chorobowego wypłaconego za m-c październik w listopadzie (za 10 dni) można dokonać potrącenia egzekucyjnego w pełnej wysokości jeżeli w październiku pracownikowi z wynagrodzenia pozostała kwota wolna od potrąceń (wynagrodzenie wypłacone za 20 dni)

Witam serdecznie, proszę o poradę prawną w nast. sprawie:
Pracownik w m-cu październiku otrzymał wynagrodzenie do dnia 20-go ( za 20 dni ), od 21-go zachorował i w związku z tym zwróciłam się do orzecznika z zapytaniem czy jest to nowy okres zasiłkowy, ponieważ w tym roku był już chory łącznie przez 182 dni. W m-cu listopadzie otrzymałam odpowiedz, że jest to nowy okres zasiłkowy. Pracownik ma zajęcie z tut. egzekucji komorniczej . W m-cu październiku potrącono mu zajęcie egzek. i pozostawiono kwotę wolną z wynagrodzenia. Jak wyliczyć w m-cu listopadzie zasiłek za październik?? Czy można dokonać w całości potrącenia na zajęcie egzekucyjne czy należy potrącić 1/2 z wynagrodzenia??

Edyta

1 odpowiedź prawnika

1
PZ
Piotr Zawodny, Prawnik
Zagłosowali: MK
Nie można dokonać potrącenia w pełnej wysokości. W przypadku zasiłku chorobowego, jak również - a tak jest chyba w tym przypadku - świadczenia rehabilitacyjnego, potrącenia można dokonać tylko do wysokości 25 % tego świadczenia. Chyba że chodzi o potrącenie należności alimentacyjnych - wtedy może ono nastąpić do wysokości 60 % świadczenia.

Nie ma tutaj ograniczenia potrąceń do "1/2 wynagrodzenia", ponieważ w przypadku egzekucji ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przepisy odsyłają do stosowania regulacji o emeryturach i rentach (art. 833 paragraf 5 in fine kodeksu postępowania cywilnego). Przepisem tej regulacji mającym tu zastosowanie jest art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Poza zasadą, że potrącenia można dokonać do wysokości 25 % zasiłku (60 % - jeśli egzekwowane są należności alimentacyjne), obowiązuje tu moim zdaniem jeszcze jedno ograniczenie: wolna od potrąceń musi pozostać kwota zasiłku chorobowego (świadczenia rehabilitacyjnego) w wysokości 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu od tego wynagrodzenia kwoty odpowiadającej 13,71 % minimalnego wynagrodzenia (art. 45 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zw. z art. 141 ust. 1 pkt 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).
25.11.2010 20:21 • Edycja 25.11.2010 21:32