Czy komornik może mi zabrać zasilki rodzinne na dzieci??????

Mam zajęcie na rachunku..w dniu dzisiejszym przyszły mi na konto zasilki rodzinne i zostało mi to zajęte..czy komornik miał prawo?

1 odpowiedź prawnika

2
thomi14
Tomasz Lenz, Prawnik, Doradca Prawny LEXUM Consulting
Zagłosowali: Prawo karne i rodzinne, Wanda Książek
Witam

Komornik nie miał prawa zająć zasiłków rodzinnych, określa to jednoznacznie treść art. 833 , paragraf 6 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który pozwolę sobie zacytować poniżej w całości:

Art.833

§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.

Komornik dokonał w Pani przypadku zajęcia konta bankowego, do czego ma prawo w ramach wszczętej egzekucji, nie może za to zająć środków na tym koncie o ile zostały oznaczone jako jako świadczenia rodzinne. Prosze udac sie do komornika i udokumentować rodzaj tych środków. Aby uniknąć w przyszłosći takich sytuacji polecam założenie innego konta i przelewanie zasiłków na to nowe konto. Myślę jednak, że komornik zprzetania pobou pieniędzy z istniejącego konta po udzieleniu mu wyjaśnień. Jeżlei tego nie uczyni pomimo udokumentowania bezzasadności egzekucji tego typu środków pieniężnych, przysługuje Pani prawo złożenia skargi na czynności komornika w trybuie art.767 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który to artykuł równiez pozowlę sobie przytoczyć w całości:

Art. 767.

§ 1. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

§ 2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

§ 3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

§ 4. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.


Pzdrawiam

Tomasz Lenz
25.11.2010 09:01