Umowa zlecenie cywilno-prawna.jej rozwiązanie przez pracownika a odpowiedzialność materialna.

Pracownik rezygnuje z umowy w trybie natychmiastowym(zaznaczono na wypowiedzeniu "bez zachowania okresu wypowiedzenia).wypowiedzenie zostało zaakceptowane.
Czy pracodawca ma prawo w takiej sytuacji pociągnąć pracownika do odpowiedzialności materialnej za zniszczone mienie?
przed upływem wypowiedzenia nie została przeprowadzona inwentaryzacja!

1 odpowiedź prawnika

2
dobryprawnik
Waldemar , Prawnik z wieloletnią praktyką
Zagłosowali: Karol Dworzecki, cwirek
Zakres odpowiedzialności wynikający z niewykonania umowy, a zakres odpowiedzialności z tytułu wyrządzenia innej szkody majątkowej to z reguły dwie niezależne kwestie. Można żądać naprawienia szkody od osoby, która zniszczyła mienie. Ograniczenia wynikające z kodeksu pracy nie mają zastosowania przy umowach cywilnoprawnych - można dochodzić pełnej wysokości szkody.

Dlatego jeżeli ta osoba nie rozliczyła się z oddanych jej na czas umowy przedmiotów, bo rzeczy te zniszczyła, zgubiła, przywłaszczyła lub zużyła, co nie miało związku z realizacją umowy, to można domagać się od niej naprawienia szkody. Z tym że wchodzą w grę kwestie dowodowe - jeżeli nie było to wszystko dokumentowane i inwentaryzowane to trzeba będzie inne dowody znaleźć aby wykazać, że powstała konkretna szkoda w związku z bezprawnym zachowaniem tej osoby.

Jeżeli w związku z wypowiedzeniem doznał Pan jakiejś dodatkowej szkody - np. utracił Pan spodziewane dochody lub poniósł dodatkowe koszty - a wypowiedzenie było bez ważnego powodu - to również można dochodzić ekwiwalentu tych świadczeń tytułem odszkodowania. Podstawa prawna to art 746 kc :

Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.
28.11.2010 14:14 • Edycja 28.11.2010 14:14