Sprzedaż mieszkania otrzymanego w drodze darwizny od rodziców

Witam!! W roku 2009 otrzymałam w formie darowizny mieszkanie własnosciowe spółdzielcze od rodziców. Jestem w tym mieszkaniu zameldowana od prawie 30 lat. Jestem mezatka ale maz nie jest zameldowany w tym mieszkaniu. Postanowiłam sprzedac to mieszkanie. Częśc pieniedzy ze sprzedazy chce dac w formie darowizny ok 70-80 tyś ojcu na zakup nowego mieszkania a za reszte prawdopodobnie bede chciała zainwestowac w kupno mieszkania dla siebie. Moje pytanie jest takie czy:
1)bede musiała płacic jakis podatek ze sprzedazy tego mieszkanaia czy przysługuje mi moze ta ulga meldunkowa?
2)czy moge ta darowizne dla ojca przekazac w formie pisemnej czy musze notarialnie?
3)czy jesli zdecyduje jednak nie kupowac mieszkania dla siebie to czy bede musiała płacić podatek od reszty pieniedzy bo przypomne ze 70-80 tys musze przekazac ojcu w formie darowizny?
Z góry dziekuje za odpowiedz:)

1 odpowiedź prawnika

2
Legista
Bogusław Nowakowski, radca prawny,
Zagłosowali: Marek B., Anna Rudek
Zbycie mieszkania w okresie 5 lat od daty jego nabycia( tu darowizna) oznacza konieczność opodatkowania podatkiem dochodowym. Prawo przewiduje możliwość skorzystania z ulg, zwolnień itp.
W opisanej sytuacji istotne są przepisy obowiązujące w dacie nabycia( 2009r). W tym roku nie było już ulgi meldunkowej. Przysługuje ona tylko w razie nabycia nieruchomości w latach 2087-2008. W jej miejsce weszła ulga mieszkaniowa.

Umowa darowizny pieniędzy może być zawarta w zwykłej formie pisemnej. Na jej podstawie dokona Pani przelewu ze swego konta na konto Taty( dla celów uzyskania zwolnienia z podatku od darowizn) czyli dojdzie do spełnienia przyrzeczonego świadczenia i umowa taka pomimo braku formy aktu notarialnego stanie się ważna.
Po wykonaniu darowizny Tata powinien wciągu 6 miesięcy złożyć we właściwym US zeznanie podatkowe w tym zakresie na formularzu SD Z2. Wtedy darowizna będzie wolna od podatku od darowizn i spadków. W razie niezgłoszenia przyjdzie zapłacić podatek.
Zgłoszenie takie nie jest konieczne gdyby darowizna sporządzana była w formie aktu notarialnego- wtedy notariusz informuje US o tym fakcie i zwolnieniu z podatku.
Najtaniej więc – zwykła umowa pisemna, wykonana zgodnie z prawem( konieczny przelew na konto bankowe) i zgłoszona do US.

Gdy nie wykorzysta Pani części pieniędzy ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe to po 2 latach zapłaci pani podatek (19%)od tej reszty wraz z odsetkami.( art. 30E 7. W przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie).

Ulga mieszkaniowa, przepisy: proszę je przeanalizować i zastosować do swojej sytuacji: do wykorzystania w okresie dwóch lat od zbycia:
Art. 21 ust. 1. Wolne od podatku dochodowego są:
131) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych;

25.Za datki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:
1) wydatki poniesione na:
a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
-  położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;
2) wydatki poniesione na:
a) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1,
b) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,
c) spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b
- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30;
3) wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:
a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub
c) gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub
d) gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a.
26. Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.
12.01.2011 10:13