Jaka kwota jest wolna od potrąceń komorniczych?

ZARABIAM 2000 NETTO.Z TEJ KWOTY KOMORNIK ZABIERA MI 975 ZŁ NA ALIMENTY,225 ZŁ ZABIERA MI ZA NIESPŁACONE KREDYTY.ZOSTAJE MI NA ŻYCIE 800ZŁ.CZY TA KWOTA JEST ODPOWIEDNIA.DZIĘKUJE

1 odpowiedź prawnika

0
M. S-P, brak opisu
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Witam Pana,

W celu uregulowania zaległych zobowiązań możliwa jest egzekucja komornicza z wynagrodzenia za pracę. Kodeks Pracy przewiduje jednak tzw. kwotę wolną od potrąceń.

W przypadku wszelkich zobowiązań (z wyjątkiem zobowiązań alimentacyjnych) kwota wolna od potrąceń jest równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (obecnie 1386 zł brutto) po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Poniżej tej kwoty nie można egzekwować długów.

Sytuacja jest odmienna w przypadku zaległych alimentów. Nie ma tutaj zastosowania kwota wolna od potrąceń równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Dlatego przy egzekucji tych należności można przekroczyć ten próg i ściągnąć więcej należności. Jedynym ograniczeniem jest tutaj zakaz ściągania na pokrycie zaległych alimentów więcej niż 3/5 wynagrodzenia.

Analizując zatem paski przypadek nie dopatrzyłem się tu naruszenia prawa.

Cytuję przepisy Kodeksu Pracy:

Art. 87. § 1. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
4) kary pieniężne przewidziane w art. 108.
§ 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1.
§ 3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:
1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.
§ 4. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § 1 pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108.
§ 5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.
§ 6. (uchylony).
§ 7. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.
§ 8. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.

Art. 87 ze znaczkiem 1. § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
2) 75 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
3) 90 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.
§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Pozdrawiam
21.03.2011 12:57