Zameldowanie tymczasowe

Witam!Czy jesli wynajmuje (jestem najemca) mieszkanie dluzej niz 3 miesiace czy mam obowiazek zameldowania tymczasowego? Co jesli wynajmujacy nie chce zameldowac tymczasowo? Kto ponosi w tym wypadku odpowiedzialnosc?

1 odpowiedź prawnika

1
x x, brak opisu
Zagłosowali: zorka01
Witam Panią/ Pana

ad 1
Zgodnie z treścią art. 8 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (dalej jako: ustawa) za okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące uważa się w szczególności:
1) wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego;
2) pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych;
3) odbywanie czynnej służby wojskowej;
4) pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wychowawczych1).
Wątpliwości co do charakteru pobytu rozstrzyga właściwy organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

ad 2
W tym przypadku należy zawiadomić właściwy organ gminy oraz wskazać, że wynajmujący odmawia wystawienia potwierdzenia pobytu w lokalu (art. 9 ust. 2a ustawy).
ad 3
Odpowiedzialność za wykroczenie, zgodnie z treścią art. 147 Kodeksu wykroczeń ponosi ten kto:
1) nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego i podlega
karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany - dotyczy najemcy,
2) będąc do tego obowiązany, nie zawiadamia właściwego organu o niedopełnieniu przez inną osobę ciążącego na niej obowiązku meldunkowego i podlega karze grzywny albo karze nagany - dotyczy np. wynajmującego.

Reasumując, w Pana/ Pani przypadku nie będzie możliwym dokonanie zameldowania bez potwierdzenia przebywania w lokalu, które w Pana/ Pani przypadku powinien wystawić wynajmujący. W zaistniałej sytuacji należy przedłożyć wszelkie wymagane dokumenty meldunkowe (art. 9 ustawy). Natomiast przeciwko wynajmującemu należy wystąpić z powództwem o ustalenie istnienia obowiązku potwierdzenia przebywania w lokalu, na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego.
24.01.2011 09:19 • Edycja 24.01.2011 09:20