Gdzie i czy muszę zgłosić zagubienie prawa jazdy

Za jazdę w stanie nietrzeżwości-zostałem pozbawiony uprawnień,nie posiadałem w momencie kontroli w/w dokumentu (jak już wspominałem-został zgubiony).Dotychczas nie zgłaszałem zagubienia albowiem fizycznie nie mogę prowadzić poj.mech..Co mam czynić w obecnej sytuacji?

1 odpowiedź prawnika

1
x x, brak opisu
Zagłosowali: Artur Świderski
Szanowna Panie

Proszę zapoznać się z art. 98 ustawy prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którego treścią:
1. Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, starosta, na wniosek osoby uprawnionej, wydaje za opłatą wtórnik dokumentu pod warunkiem:
1) złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania,
oświadczenia o utracie dokumentu;
2) zwrotu zniszczonego dokumentu albo
3) zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych.
3. W razie odzyskania utraconego dokumentu, o którym mowa w ust. 1, dokument ten należy zwrócić do starosty.
4. W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej lub motorowerowej wtórniki tych dokumentów wydaje organ, który je wydał.
5. W stosunku do osób, o których mowa w art. 97 ust. 3, organem właściwym w sprawach określonych w ust. 1–2a jest marszałek województwa mazowieckiego.

Ponadto zob. http://www.legeo.pl/porady/pytanie/17033/od-kiedy-liczy-sie-zatrzym...
27.01.2011 20:27