Ślubowałam 17.10.2010roku i do teraz nie wymieniłam prawa jazdy a mam na nim panieńskie nazwisko czy coś mi grozi z tego powodu ze mam stare nazwisko na nim?teraz planuje je wymienić czy nie będę miała z tym problemu?

Proszę o szybką odpowiedz.Dziękuje

1 odpowiedź prawnika

0
Sylwia Wojdyła , prawo drogowe
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Art. 98. 1. Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, starosta, na wniosek osoby uprawnionej, wydaje za opłatą wtórnik dokumentu pod warunkiem:
1) złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, oświadczenia o utracie dokumentu;
2) zwrotu zniszczonego dokumentu albo
3) zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych.

obowiązek wymiany dokumentu wynika z ustawy Prawo o ruchu drogowym funkcjonariusz który zatrzyma Panią na drodze zgodnie z obowiązującym prawem może nałożyć na Panią grzywnę w wysokości 20-500 zł z art. 97 kw w związku z art 98 prd. Natomiast kłopotów z wymiana dokumentów nie będzie miała Pani nawet najmniejszych.
08.03.2011 19:18 • Edycja 11.03.2011 06:59