Kto płaci prowizje komornika?

Czy komornik może ściągać prowizje od wierzyciela? Nie dawno złożyłam sprawę o alimenty u komornika, z kwoty 600 zł dostaje tylko 507 zł. Czy komornik ma prawo do ściągania prowizji ze mnie czy prowizje powinien płacić dłużnik?

1 odpowiedź prawnika

1
Legista
Bogusław Nowakowski, radca prawny,
Zagłosowali: Marchewa
Wg ustawy o komornikach sądowych i egzekucji:
Art. 49.  1. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15 % wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8 % wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

1a. W sprawach wymienionych w ust. 1 komornik ściąga opłatę od dłużnika proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanego świadczenia.

Komornik dostaje w wyniku zajęcia określoną kwotę, nie zawsze jest to kwota wynikająca z zajęcia. Np: zajęte wynagrodzenie za pracę jest w pewnej części wolne od zajęcia i w wyniku tego do komornika może być przekazywana tylko część kwoty( jest to zgodne z prawem).
Niezależnie od tego ile wpływa, komornik najpierw pokrywa koszty egzekucyjne.

Wg kodeksu postępowania cywilnego:
Art. 1025. § 1.  Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:
  1)   koszty egzekucyjne,
  2)   należności alimentacyjne,

W tej sytuacji to nie Pani pokrywa koszty ale dłużnik, tyle tylko, że jak na razie komornik nie dysponuje kwotą pozwalającą na całkowite pokrycie egzekwowanych należności. Stąd otrzymuje Pani tylko część alimentów. Nie oznacza to, że komornik ściąga prowizje od Pani. W wyniku tych działań dłużnikowi zwiększa się cały czas zadłużenie.
04.02.2011 09:20