Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym

Pracuję na czas nieokreślony od roku czasu,
pracodawca płci z opóźnieniem kilku dni i często wypłatę w ratach, w grudniu resztę wypłaty dał po 3 tyg,za nadgodz. i soboty płaci jak za normalna godz.,
warunki nieciekawe zimno czasem bywało ze na szklankach bywał szron, brak wc jest tylko stary wychodek, brak kompletnej apteczki, kiedy wezmę urlop na żądanie nie uznaje go i traktuje jako bezpłatny, kiedy dałem mu urlop opiekuńczy nie chciał mi go uznać, w 2010 roku w listopadzie wyrobiłem staż 10 lat i powiadomiłem szefa, obiecał coś z tym zrobić, ale kiedy go proszę o resztę urlopu uzupełniającego nie chce mi go dać i za niego zapłacić, wymawiając ze już nie mogę go wziąć. odtrąca mi z pensji za uszkodzenia podczas montażu. na odzie czekałem pół roku na obuwie nadal czekam a na pranie ani razu nie dał.
i też sprawa stołówki nie ma jej. je się gdzie się stanie.
czy jest szansa na wypowiedzenie i co w nim napisać.

1 odpowiedź prawnika

2
M. S-P, brak opisu
Zagłosowali: wojtynek2, Wanda Książek
Witam Pana,

Analizując Pana problem można jednoznacznie stwierdzić, że pański pracodawca nagminnie narusza obowiązki pracodawcy wobec pracownika a także przepisy Kodeksu Pracy. Jest to jak najbardziej podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (w tzw. trybie natychmiastowym) a także do żądania odszkodowania za utracone wynagrodzenie za czas wypowiedzenia. Umowa o pracę zostaje rozwiązana z chwila dostarczenia oświadczenia woli do pracodawcy. Druga strona nie musi wyrażać na to zgody gdyż jest to czynność jednostronna.

Wzór zamieszczam tutaj:

http://dokumenty.nf.pl/Dokument/96/Rozwiazanie-umowy-o-prace-bez-wypowiedzenia-przez-pracownika/praca-rozwiazanie-umowa-wypowiedzenie/

Jeżeli nie chce Pan składać żadnych żądań wobec pracodawcy to może Pan po prostu wypowiedzieć umowę o pracę. Stosunek pracy rozwiązuje się wówczas z upływem okresu wypowiedzenia. W Pana przypadku będzie to jeden miesiąc. I w tym przypadku nie jest potrzebna zgoda pracodawcy gdyż wolność pracy (zarówno podjęcia jak i zrezygnowania) jest wolnością konstytucyjną.

Tutaj są wzory:

http://www.hrc.pl/index.php?dzid=88&did;=278

Proszę ponadto pamiętać, ze nieudzielanie urlopu, niepłacenie wynagrodzenia, nieprzestrzeganie zasad BHP itp. są to wykroczenia przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny do 30.000 zł i powinien Pan zawiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy.

Cytuję przepisy Kodeksu Pracy:

Art. 36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Art. 55. § 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.
§ 11. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.
§ 2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Art. 282. § 1. Kto, wbrew obowiązkowi:
1) nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń,
2) nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu,
3) nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy,
podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem pracy.

Art. 283. § 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Pozdrawiam
05.04.2011 08:34 • Edycja 05.04.2011 08:34