Jak wycofać pozew o rozwód?

Mam ustalona datę sprawy rozwodowej na 24marca br.i byśmy chcieli wycofać ten pozew jak to napisać i czy on też musi podpisać proszę o pomoc.

1 odpowiedź prawnika

2
karol_bartosz
Karol Dworzecki, apl. radc. III rok
Zagłosowali: Wanda Książek, Eleonora Tubis
można cofnąć pozew w Pani sytuacji - zgodnie z zawartymi poniżej przepisami - jeśli jeszcze nie było pierwszej rozprawy

proszę napisać pismo w którym będzie: co to za sąd, kto jest powodem a kto pozwanym , określenie sygnatury sprawy oraz określenie żądania, czyli cofnięcie pozwu

Art. 203. § 1. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku.

§ 2. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.

§ 3. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.

§ 4. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.
15.03.2011 18:01