Wypowiedzenie na urlopie wypoczynkowym?

Witam serdecznie i bardzo proszę o pomoc! Mój problem dotyczy wypowiedzenia i umowy o pracę. A mianowicie: jestem teraz od dnia 16.03.2011 r. do dnia 31.03.2011 r. na zaległym urlopie wypoczynkowym i podczas rozmowy telefonicznej z moim kierownikiem dowiedziałam się, że kadrowa przygotowała dla mnie wypowiedzenie dnia 18.03.2011 r. - oczywiście tego nie podpisałam bo z tego co wiem to niezgodne z prawem czy mam rację? Druga sprawa dotyczy umowy o pracę na czas określony na okres od 19.10.2009 r. do 30.06.2011 r. Umowa ta nie zawiera klauzuli o wypowiedzeniu czy może ona być rozwiązana przed 30.06.2011 r.? Jeśli nie to czy mam prawo o coś walczyć i o co konkretnie i na jakiej podstawie?

1 odpowiedź prawnika

1
marcinkuczmarski2
Marcin Kuczmarski, radca prawny
Zagłosowali: Wanda Książek
Witam.
Jeżeli chodzi o kwestię wypowiedzenia umowy w czasie urlopu to ma Pani rację.
Zgodnie bowiem z przepisem Art. 41 kodeksu pracy: Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą braku klauzuli o wypowiedzeniu to należy wziąć pod uwagę orzecznictwo Sądu Najwyższego.
Po pierwsze:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 1999 r. I PKN 607/98:
Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony niezgodnie z przepisami o wypowiadaniu tych umów nie stwarza po stronie pracownika roszczenia o uznanie tego wypowiedzenia za nieuzasadnione ani o przywrócenie do pracy (art. 50 § 3 KP).

Po drugie:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1998 r. I PKN 126/98:
Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas określony, dokonane z naruszeniem art. 33 KP, powoduje rozwiązanie umowy w terminie wskazanym przez pracodawcę. Przepis art. 189 KPC nie może stanowić podstawy do skutecznego domagania się ustalenia istnienia stosunku pracy po dacie rozwiązania umowy.

W uzasadnieniu drugiego z przedstawionych wyroków Sąd Najwyższy stwierdził, że umowa o pracę na czas określony, zgodnie z treścią art. 33 KP, może być wcześniej rozwiązana wskutek jej wypowiedzenia, jeżeli strony wprowadziły do jej treści takie zastrzeżenie. Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony, co do której strony nie przewidziały możliwości wcześniejszego jej rozwiązania, jest sprzeczne z treścią art. 33 KP. W takiej zaś sytuacji uprawnionemu, z mocy art. 50 § 3 i 4 KP, przysługuje odszkodowanie.

Z kolei z przepisu art. 50 § 3. kp wynika, że: Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.
§ 4. Odszkodowanie, o którym mowa w § 3, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

Należy również pamiętać o dochowaniu terminów. Kwestie tą reguluje
Art. 264. § 1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.
§ 2. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.
§ 3. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe jeżeli otrzyma Pani wypowiedzenie, należy wnieść do Sądu pracy, z zachowaniem wskazanego powyżej terminu, na podstawie art.50 § 3 i 4 KP pozew o zapłatę odszkodowania z uwagi na fakt, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów.
Wysokość odszkodowania w tym wypadku stanowiłaby równowartość wynagrodzenia za okres 3 miesięcy.
29.03.2011 15:22