Jaka kwota jest wolna od zajęcia komorniczego z emerytury i renty?

Witam miał bym takie pytanie o tuż moi rodzice mają orzeczone zajęcie komornicze z tytułu niespłaconego kredytu w firmie parabankowej proficredit moja mama miała na ręke przed zajęciem 465 po zajęciu ma 350 zł a mój tata miał na ręke przed zajęciem 1226 a po zajęciu ma 898 i moje pytanie do pana jest takie czy wedle prawa tego komornika co im to zabiera obowiązuje tylko te 25% czy jest jakoś inaczej po z tego co wiem to podobno od 01-01-2011 jest jakaś kwota wolna od zajęć 1376 zł niech pan mi powie jak to w końcu z tym jest

będę wdzięczny za odpowiedż

pozdrawiam

Artix210

1 odpowiedź prawnika

1
M. S-P, brak opisu
Zagłosowali: Aga
Witam Pana,

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie ma określonej procentowo kwoty emerytury lub renty jakie może pobrać na poczet zaległych długów.

Jednakże istnieje tzw. kwota emerytury lub renty wolna od potrąceń. Poniżej tej kwoty nie można lub egzekwować należnych zobowiązań z renty lub emerytury.

W przypadku typowych zobowiązań na podstawie tytułów wykonawczych (np. w związku z kredytem, towarów na raty, rachunków, także alimentów) kwota wolna od potrąceń wynosi 50 % najniższej emerytury lub renty. Obecnie najniższa emerytura lub renta wynosi 728,18 zł, a więc kwota wolna od potrąceń wynosi 364,09 zł.

Przed egzekucją komornik dokonuje potrąceń na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Niestety w przypadku Pana rodziców nie ma zastosowania kwota wolna od potrąceń w wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę gdyż nie pozostają oni w stosunku pracy i egzekucja nie jest prowadzona z wynagrodzenia o pracę.

Cytuję przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS:

Art. 139. 1. Ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie - po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podlegają potrąceniu, z uwzględnieniem art. 141, następujące należności:
1) świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia lub świadczeń podlegające rozliczeniu w trybie określonym w art. 98 ust. 3;
2) kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu:
a) zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia w życie ustawy,
b) ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie,
c) zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach;
3) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych;
4) należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego;
5) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
6) kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych oraz świadczeń rodzinnych w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz świadczeń rodzinnych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie;
7) kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego(16);
8) zasiłki wypłacone z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłek stały lub zasiłek okresowy wypłacone na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę;
9) zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty;
10) z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych - na wniosek dyrektorów tych placówek.
2. Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może przekraczać zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Potrącenia należności wymienionych w ust. 1 dokonuje się w kolejności podanej w tym przepisie.
4. Przy dokonywaniu potrąceń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, potrąca się w pierwszej kolejności alimenty zaległe za okres wskazany w tytule wykonawczym, pod warunkiem uzyskania od wierzyciela oświadczenia, że nie zostały w inny sposób uiszczone przez dłużnika.

Art. 141. 1. Emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, w części odpowiadającej:
1) 50 % kwoty najniższej emerytury lub renty - zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia - przy potrącaniu:
a) należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
b) należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4,
c) należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
2) 60 % kwoty najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9;
3) 20 % najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10.
2. Kwoty emerytur i rent przyznanych z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia za granicą, wolne od potrąceń i egzekucji, ustala się proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia.
3. Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustala się dla emerytur i rent wraz ze wszystkimi wzrostami, zwiększeniami, dodatkami oraz innymi świadczeniami wypłacanymi wraz z emeryturą lub rentą na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem świadczeń rodzinnych oraz dodatku dla sierot zupełnych i dodatku pielęgnacyjnego.
4. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej świadczeń pieniężnych kwotę wolną od egzekucji i potrąceń ustala się od jednego - wyższego świadczenia.

Pozdrawiam
13.04.2011 08:40

1 ukryta odpowiedź