Najniższa krajowa a komornik nowe przepisy...

Witam pracuje w hipermarkecie e leclerk, na umowie mam najniższą krajowa, lecz do tego dochodzi mi premia ok 250zl i bony zywieniowe 190zl, mam ok 10tys długu...ile komornik możne mi zając pensji ??? bo w mysl nowych przepisów moze tez zablokowac konto czy cos w tym rodzaju??? prosze o pomoc

1 odpowiedź prawnika

2
Legista
Bogusław Nowakowski, radca prawny,
Zagłosowali: Marcin Karpeta, Eleonora Tubis
Przyjmuję, że dług to nie są alimenty( nic na ten temat nie ma w pytaniu).
Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
  1)   sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  2)   sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę mogą być dokonywane w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.
Ale - wolna od potrąceń ( czyli od zajęcia u pracodawcy)jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
  1)   minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
Komornik może niezależnie od zajęcia wynagrodzenia dokonać zajęcia rachunku bankowego. Jest to jednak kolejny i rożny od zajęcia wynagrodzenia środek egzekucyjny. W praktyce częste są sytuacje, że komornik zajmuje wynagrodzenie i konto bankowe. Jak pensja wpływa na konto to – gdy jest minimalna_ jest wolna od zajęcia u pracodawcy, ale po wpłynięciu na konto będzie zajęta.

Sposób realizacji tego zajęcia zależy od banku. Komornik ma wpływ na możliwość dokonania przez bank wypłaty pensji jaka wpływa na konto.

Wg KPC - Art. 890. 
§ 2. Wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania - do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.). Wypłata na wynagrodzenie za pracę następuje po złożeniu komornikowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu, a wypłata na alimenty i renty alimentacyjne - tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek dłużnika do płacenia alimentów lub renty.
Bank dokonuje wypłat, wynagrodzenia, na podstawie zezwolenia komornika.
Konieczne jest poinformowanie komornika o tym, że na konto wpływa wynagrodzenie za pracę i zawnioskować o zgodę na jej wypłacanie. Dotyczy to tylko bieżących wypłat wynagrodzenia.
Powinno to spowodować wskazanie przez komornika, że bank może wypłacać wynagrodzenie w określonej kwocie dla dłużnika.
Kwota jak będzie wypłaca zależna jest do tego jakie wpływy są z tytułu wynagrodzenia za pracę.
11.04.2011 11:35 • Edycja 11.04.2011 11:36