Alimenty i zajęcia komornicze

Dzień Dobry! Mam pytanie dot. mojego wynagrodzenia zarabiam około 1800 zł z tego płacę alimenty 400 do ręki ostatnio komornik zajął mi wynagrodzenie z tytułu nie płaconego kedytu, a kilka dni temu dowiedziałem się z innego banku w którym mam również kredyt, że pomimo próby spłacania przekazano ten kredyt do windykacji komorniczej.. Ile może mi zająć komornik? Nadmienię że wynagrodzenie pochodzi z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony.

1 odpowiedź prawnika

0
M. S-P, brak opisu
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Witam Pana,Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie prawnej i dlatego egzekucję z tego źródła można prowadzić do określonej wysokości.

Możemy tutaj mówić o dwóch ograniczeniach.Pierwsze sprowadza się do tego, że egzekucję z zaległości
niealimentacyjnych można prowadzić do 50 % wynagrodzenia. Domyślam się, że Pana wynagrodzenie brutto wynosi 2500 zł brutto (gdyż wtedy wychodzi ok. 1800 zł netto).  A więc w tym przypadku powinna zostać przynajmniej kwota
1250 zł brutto.Drugie ograniczenie dotyczy ochrony minimalnego wynagrodzenia za
pracę. Mianowicie w przypadku zaległości innych niż alimentacyjne nie
można potrącić więcej niż wynosi wynagrodzenie minimalne (obecnie 1386
zł brutto). Dlatego w Pana przypadku będzie miało miejsce to ograniczenie (a nie 1250 zł brutto) czyli nie będzie zajęte aż 50 % wynagrodzenia.

Jeżeli pojawią się zaległości alimentacyjne to wtedy komornik może zająć aż 3/5 wynagrodzenia.

Nie ma w tym przypadku ograniczenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Cytuje przepisy Kodeksu Pracy:Art. 87. § 1. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na
ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108.

§ 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1.

§ 3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,

2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.

§ 4. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie
przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których
mowa w § 1 pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych
potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108.

§ 5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie
roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w
zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie
świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

§ 6. (uchylony).

§ 7. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty
wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w
pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

§ 8. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w
którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1
miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te
składniki wynagrodzenia.Art. 871. § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie
odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym
wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne
oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu
sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności
innych niż świadczenia alimentacyjne,

2) 75 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

3) 90 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar
pieniężnych przewidzianych w art. 108.
§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy,
kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru
czasu pracy.Pozdrawiam
15.07.2011 22:16