Długi a zwrot nadpłaconego podatku dochodowego.

Znajoma pozostaje w związku małżeńskim. Wraz z mężem posiadają wspólnotę majątkową. Przysługuje im prawo do odliczenia ulgi na jedno dziecko. Dodatkowo mogą też odliczyć internet i oczywiście składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Mąż okazał się jednak osobą nieodpowiedzialną, zaciągając bez wiedzy i zgody znajomej, kredyty i pożyczki, których nie jest w stanie spłacać. Trafił też do krajowego rejestru dłużników.
Rozliczają się wspólnie. Czy w przypadku tak dużego zadłużenia nadpłacony podatek zostanie im zwrócony czy zajęty?
Znajoma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Ze swojej niewielkiej pensji musi utrzymać siebie, dziecko i opłacić wszystkie bieżące sprawy. Nie dostaje żadnych pieniędzy od męża.
Co zrobić aby otrzymała do swojej dyspozycji chociaż zwrócony podatek dochodowy?

1 odpowiedź prawnika

2
M. S-P, brak opisu
Zagłosowali: Kaja85, Aga
Witam Panią,

Sytuacja jest bardzo skomplikowana gdyż nie jest wprost uregulowana w żadnych przepisach prawa.

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym za zobowiązania, które małżonek zaciągnął bez zgody drugiego małżonka odpowiada swoim majątkiem osobistym a także wynagrodzeniem za pracę, zarobkami z działalności gospodarczej i dochodami z praw autorskich. Jest to ujęte w ten sposób także w Kodeksie Postępowania Cywilnego w części egzekucyjnej. Nie ma ujętego w nich zwrotu podatku (np. ulga na dzieci), który przysługuje obydwojgu małżonkom jeżeli rozliczają się wspólnie. Taka ulga zasila majątek wspólny i komornik nie powinien tego zajmować, gdyż jest to dobrowolne rozszerzenie odpowiedzialności, które nie wynika z przepisów i nie można ich interpretować rozszerzająco.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku zobowiązań podatkowych. Za zobowiązania podatkowe (np. jeżeli mąż nie płacił VATu czy podatku dochodowego) można prowadzić egzekucję z majątku osobistego oraz z majątku wspólnego małżonków. Dlatego zwrot podatku może być w tym przypadku zajęty w całości.

Jeżeli ulga prorodzinna zostanie przez komornika zajęta to znajoma może wytoczyć tzw. powództwo przeciwegzekucyjne lub skierować sprawę do sądu.

Na przyszłość radziłbym żeby znajoma rozliczała się samodzielnie i sobie odliczała ulgi podatkowe. Poza tym powinna zamiast przelewu bankowego poprosić o odbiór gotówki w kasie lub o wysłanie pieniędzy przekazem pocztowym na jej nazwisko. Wtedy pieniądze będą bezpieczne. Jest tak dlatego, że komornik może także zająć wspólny rachunek bankowy z powodu długów jej męża i ściągnąć wszystkie znajdujące się tam środki (nieważne skąd pochodzą).

Cytuję przepisy Kodeksu Rodzinnego:

Art. 41. § 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.
§ 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.
§ 3. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9.

Cytuję przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego:

Art. 776 ze znaczkiem 1. § 1. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z prowadzenia przez niego innej działalności zarobkowej oraz z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.
§ 2. Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, mocą której rozszerzono wspólność majątkową, nie wyłącza prowadzenia egzekucji z tych składników majątku, które należałyby do majątku osobistego dłużnika, gdyby umowy takiej nie zawarto.
§ 3. Przepis § 2 nie wyłącza obrony dłużnika i jego małżonka w drodze powództw przeciwegzekucyjnych, jeżeli umowa majątkowa małżeńska była skuteczna wobec wierzyciela.
§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio, gdy egzekucja jest prowadzona na podstawie samego tytułu egzekucyjnego.

Art. 840. § 1. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:
1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;
3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.
§ 2. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł pochodzący od organu administracyjnego, do stwierdzenia, że zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane, powołany jest organ, od którego tytuł pochodzi.

Cytuję przepisy Ordynacji Podatkowej:

Art. 29. § 1. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność, o której mowa w art. 26, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

Pozdrawiam
05.05.2011 14:56 • Edycja 05.05.2011 14:57