Kto płaci za zwolnienie lekarskie?

Od 12 kwietnia do chwili obecnej przebywam na zwolnieniu lekarskim i dowiedziałam się, że pracodawca nie wypłaci mi chorobowego tylko ZUS ,ponieważ już choruję 34dzień. Czy jest możliwe aby pracodawca dodał jeszcze zwolnienie 10 dni w lutym i 10 dni w marcu? Byłam pewna że nie liczy się narastająco i nie wraca do miesięcy poprzednich. Proszę o odpowiedź.

1 odpowiedź prawnika

2
marcinkuczmarski2
Marcin Kuczmarski, radca prawny
Zagłosowali: Prawo karne i rodzinne, Wanda Książek
Powyższą kwestię reguluje art. 92 kodeksu pracy.
z § 1 tego przepisu wynika, że:
Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80 % wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu,
§ 4.  Za czas niezdolności do pracy, o której mowa w § 1, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

W związku z powyższym uznać trzeba, że pracodawca ma rację.
Za okres 33 dni choroby płaci pracodawca (łącznie 33 dni nie oznacza, że musi to być nieprzerwany okres). Po 33 dniu choroby świadczenie wypłaca ZUS.
06.05.2011 10:32