Czy mogę ubiegać się o wyrównanie Alimentów z funduszu alimentacyjnego?

Jestem samotną matką po rozwodzie, dziecko ma 9 lat .Do grudnia 2010 r alimenty zasądzone przes sąd 500zł otrzymywałam od pracodawcy byłego męża . Od były mąż nie ma pracy. W styczniu i lutym 2011 nie dostałam świadczenia, podałam męża do komornika, ten sprawdził okazało się, że były mąż ma pracę i komornik wszczął egzekucję. W kwietniu otrzymałam alimenty w wysokości 260 zł, a powinno być więcej, a w maju 142zł. Ja pracuję na umowę o pracę i wychowuję dziecko sama i chodzi o to czy mogę ubiegać się o wyrównanie alimentów do kwoty 500zł ?

2 odpowiedzi prawników

Zagłosowali: Piotr Michalak, Eleonora Tubis, Wanda Książek
czy mogę ubiegać się o wyrównanie alimentów do kwoty 500zł ?
Nie moze sie Pani ubiegać o wyrównanie przez fundusz alimentacyjny alimentów nie zapłaconych wstecz.
Moze natomiast pani złożyc wniosek do funduszu o przyzanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na przyszłośc. Zyskuje Pani wówczas spokój -będzie pani otrzymywać co miesiąc świadczenie w wysokości zawsze 500zł, a kwotę potrącaną z zarobków dłużnika komornik przekaże do OPS-u.
01.06.2011 22:58
1
M. S-P, brak opisu
Zagłosowali: Wanda Książek
Witam Panią,

Żeby mogła się Pani ubiegać o świadczenie alimentacyjne musi zostać stwierdzona tzw. bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Bezskuteczność zachodzi wtedy gdy w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z
tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. W tej sytuacji komornik powinien wydać zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji. Myślę, że w tej sytuacji taka przesłanka zachodzi dlatego powinna Pani się skontaktować z komornikiem o wydanie takiego zaświadczenia. Dopiero wtedy może się pani ubiegać o świadczenie alimentacyjne. Oczywiście nie zwalnia to dłużnika z zaległych alimentów i egzekucja z jego majątku będzie prowadzona nadal ażeby pokryć należności Funduszu, który zamiast niego wypłacał Pani alimenty.

Cytuje przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: (...)
2)   bezskuteczności egzekucji - oznacza to
egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie
wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących
zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również
niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko
dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

a)  braku
podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu
wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,


b)  braku
możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania
dłużnika alimentacyjnego za granicą;


  3)   dłużniku alimentacyjnym - oznacza to osobę
zobowiązaną do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko
której egzekucja okazała się bezskuteczna; (...)

Art. 3. 1. W
przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może złożyć do
organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika
alimentacyjnego.

2. Do wniosku należy
dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o
bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji,
przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu
wyegzekwowania zasądzonych alimentów.


3. W przypadku złożenia
wniosku bez zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne
organ właściwy wierzyciela wzywa organ prowadzący postępowanie
egzekucyjne do przesłania zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji
zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej
bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania
zasądzonych alimentów.


4. Organ prowadzący
postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do przesłania zaświadczenia w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.


5. Organ właściwy
wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o
podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku:


  1)   otrzymania
wniosku, o którym mowa w ust. 1;


  2)   przyznania
osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


6. Organ prowadzący
postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do informowania organu
właściwego dłużnika oraz organu właściwego wierzyciela o stanie
egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności każdorazowo na wniosek tych
organów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, a także
każdorazowo w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na prawo
do świadczenia lub na podejmowane działania wobec dłużników
alimentacyjnych, w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o
zaistnieniu tych okoliczności.


7. Organ właściwy
dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela przekazują organowi
prowadzącemu postępowanie egzekucyjne wszelkie posiadane informacje
istotne dla skuteczności egzekucji.


8. Organ właściwy
dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela informują sąd o bezczynności
lub wszelkich przejawach opieszałości komornika sądowego prowadzącego
postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu.

Pozdrawiam


26.05.2011 09:59 • Edycja 09.06.2011 22:01