Pracuję na 2/5 etatu zarabiam 610 brutto ile może zabrać komornik?

1 odpowiedź prawnika

1
M. S-P, brak opisu
Zagłosowali: Eleonora Tubis
Witam serdecznie,


Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę określana przez Sejm w drodze ustawy
i jest w zasadzie kwotą wolną od zajęcia komorniczego. Dotyczy to oczywiście
kwoty po odliczeniu składek i podatku (czyli kwoty netto). W przypadku gdy dana
osoba nie jest zatrudniona na cały etat wynagrodzenie minimalne oblicza się
proporcjonalnie.

Obecne zarobki to 610 brutto czyli w przybliżeniu wypłata wynosi ok. 498 zł na rękę. Wynagrodzenie minimalne wynosi obecnie 1386 zł brutto. Obliczając 2/5
etatu kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi ok. 555 zł brutto. Wynika z tego,
że po wypłacie i potrąceniu komorniczym nie może zostać netto mniej niż ok. 459
zł.

Wartości podaję w przybliżeniu, gdyż nie jestem księgowym i w indywidualnej

sprawie mogą być stosowane różne ulgi itp.


Cytuję przepisy Kodeksu Pracy:

Art. 87 ze znaczkiem 1. § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za

pracę w wysokości:

1)  minimalnego wynagrodzenia za
pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów,
przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po
odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy
tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia
alimentacyjne,
2)  75 % wynagrodzenia

określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych

pracownikowi,

3) 90 % wynagrodzenia
określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art.
108.
§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu
pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru
czasu pracy.

Pozdrawiam
06.07.2011 16:40 • Edycja 24.12.2011 16:28