Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie z upadłej firmy?

Sąd ogłosił upadłość spółki w czerwcu 2010 r. i wyznaczył syndyka. Za okres od września do grudnia 2009 nie otrzymałam wynagrodzenia, umowa została rozwiązana z dniem 31.12.2009r. Wsród wierzycieli firmy byli także wskazani pracownicy. Co zrobić, jakie podjąć działania, żeby przyspieszyć wypłatę wynagrodzenia, bo telefoniczne monity nie działają.

1 odpowiedź prawnika

1
eleonoratubis
Eleonora Tubis, adwokat z Krakowa. Po dłuższej nieobecności ...
Zagłosowali: M. S-P
Witam!

skoro Pani wynagrodzenie dotyczy okresu sprzed ogłoszenia upadłości, to niestety wierzytelność o zapłatę tego wynagrodzenia nie należy do pierwszej kategorii, która jest zaspokajana w miarę wpływu środków do masy upadłości, lecz do kategorii drugiej i może być zaspokojona dopiero  po likwidacji masy upadłości spółki i podziale uzyskanych w ten sposób funduszy  pomiędzy wierzycieli zgodnie z przepisami dotyczącymi kategorii wierzytelności oraz kolejności ich zaspokajania:

Art. 342. 1. Należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości dzieli się na następujące kategorie: 

1) kategoria pierwsza - koszty postępowania upadłościowego, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości, należności z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania zażądał syndyk, należności powstałe z czynności syndyka albo zarządcy oraz należności, które powstały z czynności upadłego dokonanych po ogłoszeniu upadłości, niewymagających zgody nadzorcy sądowego lub dokonanych za jego zgodą; 
2) kategoria druga - przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy, należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego, należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, przypadające za dwa ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji; 
3) kategoria trzecia - podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji; 
4) kategoria czwarta - inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii piątej, wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji; 
5) kategoria piąta - odsetki, które nie należą do wyższych kategorii w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów. 
2. Wierzytelność nabyta w drodze przelewu lub indosu po ogłoszeniu upadłości, podlega zaspokojeniu w kategorii trzeciej, jeżeli nie podlega zaspokojeniu w kategorii czwartej. Nie dotyczy to wierzytelności powstałej wskutek czynności syndyka albo zarządcy albo czynności upadłego podjętych za zgodą nadzorcy sądowego. 
3. Przepisy dotyczące zaspokojenia należności ze stosunku pracy stosuje się odpowiednio do roszczeń Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o zwrot z masy upadłości świadczeń wypłaconych przez Fundusz pracownikom upadłego. 
4. 
Art. 343. 1. Syndyk zaspokaja należności pierwszej kategorii w miarę wpływu do masy upadłości stosownych sum; jeżeli należności te nie zostaną zaspokojone w ten sposób, zaspokaja się je w drodze podziału funduszów masy upadłości. 

2. Zobowiązania alimentacyjne ciążące na upadłym, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, syndyk zaspokaja zgodnie z ust. 1 w terminach ich płatności, do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału, każdorazowo dla każdego uprawnionego w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Pozostała część tych należności nie podlega zaspokojeniu z masy upadłości. 
Art. 344. Jeżeli suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności, należności dalszej kategorii zaspokaja się dopiero po zaspokojeniu w całości należności poprzedzającej kategorii, a gdy majątek nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności tej samej kategorii, należności te zaspokaja się stosunkowo do wysokości każdej z nich. 


Aby zatem ustalić  kiedy może się Pani spodziewać wypłaty należnego Pani wynagrodzenia należy się dowiedzieć na jakim etapie jest postępowanie, czy jest już zatwierdzona lista wierzytelności, czy wartość masy upadłości pozwala przypuszczać, że w wyniku jej likwidacji będą zaspokojone wierzytelności z drugiej kategorii i kiedy można się spodziewać likwidacji masy upadłości.

Nie podała Pani w pytaniu informacji czy były podejmowane jakieś działania w celu uzyskania świadczeń z  Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na wszelki wypadek radziłabym się zapoznać z przepisami ustawy o ochronie roszczeń  pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z roku 2006 i ustalić czy zamiast czekać na zakończenie postępowania upadłościowego nie dałoby się zwrócić o wypłatę tego wynagrodzenia lub chociażby jego części z tego właśnie Funduszu.


Pozdrawiam,
Eleonora Tubis

21.07.2011 13:12