Jaka kwote moze zajac komornik z posiadanej emerytury 1800 zl

Zaciagnolem kilka kredytow na dzis nie jestem ich w stanie splacac raty przewyzszaja moja emeryture nadmieniam ze mam 86 lat i 1 grupe inwalidzka

1 odpowiedź prawnika

2
M. S-P, brak opisu
Zagłosowali: Prawo karne i rodzinne, Marcin Karpeta
Witam Pana,

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r.o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych istnieje tzw. kwota emerytury
lub renty wolna od potrąceń. Poniżej tej kwoty nie można lub egzekwować
należnych zobowiązań z renty lub emerytury.

W przypadku typowych zobowiązań na podstawie tytułów
wykonawczych (np. w związku z kredytem, towarów na raty, rachunków,
także alimentów) kwota wolna od potrąceń wynosi 50 % najniższej
emerytury lub renty. Obecnie najniższa emerytura lub renta wynosi 728,18
zł brutto, a więc kwota wolna od potrąceń wynosi 364,09 zł brutto.

Przed egzekucją komornik dokonuje potrąceń na składki na
ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu
podatku dochodowego od osób fizycznych.

Cytuję przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS:

Art. 139. 1. Ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie -
po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych
należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podlegają
potrąceniu, z uwzględnieniem art. 141, następujące należności:
1) świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty
świadczenia lub świadczeń podlegające rozliczeniu w trybie określonym w
art. 98 ust. 3;
2) kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń
z tytułu:
a) zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za
okres przed dniem wejścia w życie ustawy,
b) ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie o systemie
ubezpieczeń społecznych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie,
c) zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach;
3) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie
należności alimentacyjnych;
4) należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na
podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego;
5) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie
należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
6) kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub
pielęgnacyjnych oraz świadczeń rodzinnych w razie braku możliwości
potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz
świadczeń rodzinnych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie;
7) kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego;
8) zasiłki wypłacone z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy
wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłek stały lub zasiłek
okresowy wypłacone na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres,
za który przyznano emeryturę lub rentę;
9) zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano
prawo do emerytury lub renty;
10) z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w
domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub
zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych - na wniosek dyrektorów tych
placówek.
2. Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może
przekraczać zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od
osób fizycznych.
3. Potrącenia należności wymienionych w ust. 1 dokonuje się w
kolejności podanej w tym przepisie.
4. Przy dokonywaniu potrąceń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, potrąca
się w pierwszej kolejności alimenty zaległe za okres wskazany w tytule
wykonawczym, pod warunkiem uzyskania od wierzyciela oświadczenia, że nie
zostały w inny sposób uiszczone przez dłużnika.

Art. 141. 1. Emerytury i renty są wolne od egzekucji i
potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, w części odpowiadającej:
1) 50 % kwoty najniższej emerytury lub renty - zależnie od
rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia - przy
potrącaniu:
a) należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, wraz z
kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
b) należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4,
c) należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5, wraz z
kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
2) 60 % kwoty najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu
należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9;
3) 20 % najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu
należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10.
2. Kwoty emerytur i rent przyznanych z uwzględnieniem okresów
ubezpieczenia za granicą, wolne od potrąceń i egzekucji, ustala się
proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia.
3. Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustala się dla emerytur i
rent wraz ze wszystkimi wzrostami, zwiększeniami, dodatkami oraz innymi
świadczeniami wypłacanymi wraz z emeryturą lub rentą na podstawie
odrębnych przepisów, z wyłączeniem świadczeń rodzinnych oraz dodatku dla
sierot zupełnych i dodatku pielęgnacyjnego.
4. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej świadczeń
pieniężnych kwotę wolną od egzekucji i potrąceń ustala się od jednego -
wyższego świadczenia.

Pozdrawiam
21.12.2011 10:40 • Edycja 21.12.2011 10:43