Ile może zająć komornik z pensji?

Mąż zarabia1450złplus dodatek stażowy290zł. po potrąceniu składek i podatku otrzymuje do ręki1278zL Ile może zająć komornik za niespłacony kredyt?

1 odpowiedź prawnika

1
M. S-P, brak opisu
Zagłosowali: Prawo karne i rodzinne
Witam Pana,


W celu uregulowania zaległych zobowiązań możliwa jest egzekucja komornicza z wynagrodzenia za pracę. Kodeks Pracy przewiduje jednak
tzw. kwotę wolną od potrąceń.


W przypadku wszelkich zobowiązań (z wyjątkiem zobowiązań alimentacyjnych) zajęciu komorniczemu może ulec nie więcej niż 50 % wynagrodzenia za pracę. Poza tym ograniczeniem jest minimalne wynagrodzenie za pracę (obecnie 1386 zł brutto) po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Poniżej tej kwoty nie można egzekwować długów.


Sytuacja jest odmienna w przypadku zaległych alimentów. Nie ma
tutaj zastosowania kwota wolna od potrąceń równa minimalnemu
wynagrodzeniu za pracę. Dlatego przy egzekucji tych należności można
przekroczyć ten próg i ściągnąć więcej należności. Jedynym ograniczeniem
jest tutaj zakaz ściągania na pokrycie zaległych alimentów więcej niż
3/5 wynagrodzenia.


Cytuję przepisy Kodeksu Pracy:


Art. 87. § 1. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek

na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób

fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie

świadczeń alimentacyjnych,

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie

należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108.

§ 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1.

§ 3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości

trzech piątych wynagrodzenia,

2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek

pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.

§ 4. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie

przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których

mowa w § 1 pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych

potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108.

§ 5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie

roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w

zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie

świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

§ 6. (uchylony).

§ 7. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty

wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w

pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

§ 8. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w

którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1

miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te

składniki wynagrodzenia.


Art. 87 ze znaczkiem 1. § 1. Wolna od potrąceń jest kwota

wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie

odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym

wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne

oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu

sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności

innych niż świadczenia alimentacyjne,

2) 75 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu

zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

3) 90 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar

pieniężnych przewidzianych w art. 108.

§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu

pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do

wymiaru czasu pracy.


Pozdrawiam
23.12.2011 14:46 • Edycja 24.12.2011 16:30