Jaka jest najniższa kwota za alimenty??

Ile dostane na dziecko 5-mc

1 odpowiedź prawnika

3
Legista
Bogusław Nowakowski, radca prawny,
Zagłosowali: Wanda Książek, M. S-P, Prawo karne i rodzinne

Szanowna Pani

Wysokość alimentów od drugiego
rodzica zależna jest od wielu czynników.


Bez dokładnej znajomości stanu
faktycznego nikt nie jest w stanie Pani powiedzieć jaka to może być
kwota.


Równie dobrze może to być 100 zł
jak i 2000 zł. Wszystko zależy od potrzeb dziecka i faktycznych
możliwości osoby zobowiązanej.


Nie ma żądnego wzoru dla obliczenia
kwoty alimentów.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje:


Art. 133. § 1. Rodzice
obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka,
które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba
że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego
utrzymania i wychowania.


§ 2. Poza
powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest
tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.


§ 3. Rodzice
mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka
pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich
uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu
uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.


Art. 135. § 1. Zakres
świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb
uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości
zobowiązanego.


§ 2. Wykonanie
obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze
w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby
niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na
osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w
takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych
polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania
lub wychowania uprawnionego.


§ 3. Świadczenia
z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w
ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 134, poz. 850)
podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji oraz
świadczenia dla rodziny zastępczej nie wpływają na zakres
obowiązku alimentacyjnego.

Wg wskazanych przepisów,
sąd ustalając alimenty dla dziecka, ich wysokości, bada potrzeby
dziecka i możliwości zobowiązanego rodzica. Potrzeby muszą być
zawsze usprawiedliwione, a możliwości wykorzystywane w pełni.


Do podstawowych potrzeb
należą:


 1. potrzeby związane z
  wyżywieniem,


 2. potrzeby związane z
  edukacją,


 3. potrzeby związane
  ze zdrowiem,


 4. potrzeby związane z
  wypoczynkiem, rekreacją, 5. potrzeby związane z zakupem środków higieny i odzieży.


Dziecko
ma prawo żyć na takim samym poziomie, jak jego rodzice.


Oceniając zatem
możliwości osoby zobowiązanej do alimentowania sąd bada:


 1. zarobki lub
  potencjalne możliwości ich uzyskania,


 2. stan posiadania
  rodzica,


Badając możliwości
zarobkowe zobowiązanego sąd zwykle żąda zaświadczeń z pracy a
także deklaracji podatkowych składanych po zakończeniu roku
podatkowego.


Dotyczy to każdego z
rodziców,
pozwala bowiem ustalić czy faktycznie uzyskiwane
dochody, odpowiadają rzeczywistym możliwościom.


Obowiązek
alimentacyjny może być realizowany również własną pracą i
troską.
Rodzic, z którym dziecko mieszka zwykle zobowiązany
jest do finansowania jego potrzeb w mniejszym stopniu niż ten, z
którym dziecko spotyka się sporadycznie.


Opieka matki nad
dzieckiem w domu i prace z tym związane także mają swoja wartość.

W procesie należy
zwrócić uwagę na to, aby sąd nie nabrał przekonania, ze alimenty
służyć będą także Pani utrzymaniu a nie tylko dziecka.

W przypadku zmiany
sytuacji, potrzeb uprawnionego lub możliwości zobowiązanego, można
żądać odpowiednio ich podwyższenia. lub obniżenia. Potrzeby
dzieci rosną niejako z ich wiekiem. Zwykle związane jest to ze
zmiana szkoły i wydatkami, z tego tytułu wynikającymi. Może
również wynikać, co często się zdarza, z koniecznością
odpłatnego leczenia. Konieczne jest wtedy wykazanie, że zmiana
nastąpiła i jest istotna.


Dowodami na jej
zaistnienie mogą być dokumenty (zaświadczenia lekarskie, ze szkoły
), zeznania świadków.


To oznacza konieczność
udowodnienia w sądzie wydatków. Samo zestawienie bez dowodów może
być niewiele warte dla sądu. Tak jak sad zasądza mniej niż jest
żądane tak samo z przymrużeniem oka patrzy na zestawienia matek
Teoretycznie to ładnie wygląda. Tylko jak dochodzi do udowodnienia,
że tyle się wydaje przestaje to być takie łatwe.

Bogusław Nowakowski


legista.pl


29.12.2011 14:38 • Edycja 29.12.2011 14:43