,,Jak uzyskać pomoc z MOPS?''

Witam. Pracowałam na stażu przez dłuższy okres. Od miesiąca jestem osoba bezrobotną. Zarejestrowałam się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Jestem wdową i mieszkam w mieszkaniu komunalnym o pow. 55m z synem, który skończył szkołę i też szuka pracy. W tej chwili nie mamy żadnego dochodu.
Czy można ubiegać się z MOPS o jakieś świadczenie-zasiłek?

Nie Wiem jak opisać sytuację,żeby uzyskać jakiś zasiłek?

1 odpowiedź prawnika

1
Agnieszka Cz, Prawnik i ekonomista
Zagłosowali: Prawo karne i rodzinne
Witam,

Z opisu sytuacji wynika, iż mogłaby Pani złożyć wniosek o przyznanie zasiłku okresowego.  Kryteria jego przyznawania reguluje ustawa o pomocy społecznej:
Art. 38. 1. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; (kryterium dochodowe-477zł)
2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.(kryterium dochodowe na osobę w rodzinie-351zł)
2. Zasiłek okresowy ustala się: 
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
2) w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
3. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
4. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
4a. W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierającą zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do dnia wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona.
4b. Zasiłek okresowy jest wypłacany niezależnie od dochodu w sytuacji określonej w ust. 4a nie częściej niż raz na 2 lata.
5. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
6. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego, o których mowa w ust. 2 i 3.

inna możliwość to zasiłek celowy:Art. 39. 1.w/w ustawy. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.
2. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
3. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
4. Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.

Jeżeli okazałoby się, jednak, że mają Państwo dochód i przekracza on w/w kryterium dla rodziny to jest możliwość starania się na podst. art 41 o
1) specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
2) zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Należy złożyć wniosek o zasiłek do właściwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. Będzie z przeprowadzony przez pracownika socjalnego wywiad środowiskowy w celu upewnienia się, iż przysługuje lub nie Pani zasiłek.
03.01.2012 10:27