Czy komornik może zająć mi zasiłek macierzyński

Jestem na urlopie macierzyńskim którymi wypłaca zus w kwocie najniższej krajowej czy może mi część tego zasiłku zabrać dotychczas byłam pracownikiem w firmie ale mi umowy nie przedłużono a komornik nie dawno poinformował zakłado zajęciu mojej pensji której oczywiście nie otrzymuje bo nie jestem już tam pracownicą czy zakład mój przekaże że jestem na tym urlopie ten zasiłek z zusu to jedyne żródło moje dochodu co ja mam zrobić

1 odpowiedź prawnika

1
M. S-P, brak opisu
Zagłosowali: Prawo karne i rodzinne
Witam Panią,

Zasiłek macierzyński podlega potrąceniom i egzekucji na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Mowa tu o przepisach art. 139-143 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń SpołecznychW myśl powyższego, z przysługującego zasiłku macierzyńskiego potrąca
się:

1) kwoty świadczeń z tytułu pozostawania bez pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego) wypłaconych za okres, za który
został

przyznany zasiłek macierzyński - do wysokości 50% kwoty zasiłku,

2) kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za zwłokę w

ich spłacie - do wysokości 50% kwoty zasiłku,

3) należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na

podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego - do wysokości
60%kwoty zasiłku, a jeżeli należności te mają być potrącane na rzecz kilku

wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na

pełne pokrycie tych należności, potrącenia ustala się proporcjonalnie do

wysokości udziału każdej z tych należności w łącznej sumie należności

określonych w tytułach wykonawczych.Zasiłki podlegają egzekucji na zaspokojenie:

1) świadczeń alimentacyjnych - do wysokości 60% kwoty zasiłku,

2) innych należności - do wysokości 25% kwoty zasiłku.Wysokość części zasiłku podlegającego potrąceniom i egzekucji ustala się
od kwoty zasiłku przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych.


Ustawodawca przewidział kwotę wolną od potrąceń i egzekucji. Jest to
kwota

zasiłku w części odpowiadającej:

a ) 50% kwoty najniższej emerytury - przy potrącaniu lub egzekwowaniu
sum ustalonych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności

alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz sum

egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności

innych niż alimentacyjne,

b) 60% kwoty najniższej emerytury - przy potrącaniu lub egzekwowaniu

innych należności.Tak więc z zasiłku macierzyńskiego można dokonać potrąceń komorniczych wwysokości uzależnionej procentowo od rodzaju tych potrąceń. Kwotę wolną
od potrąceń i egzekucji - przy egzekwowaniu należności innych niż

alimentacyjne - stanowi 60% najniższej emerytury.


Pozdrawiam

05.01.2012 10:37 • Edycja 20.01.2012 14:23