Uzasadnienie pozwu o obniżenie alimentów, poprawne?

Renta alimentacyjna, którą obecnie otrzymuje pozwana została ustalona przed Sądem x w sprawie III RC xxx w kwocie x .
Od czasu jej zasądzenia sytuacja powoda i pozwanej uległa daleko idącym zmianą...
Zgodnie z art. 138. W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, wnoszę o obniżenie alimentów gdyż od czasu wydania wyroku moja sytuacja życiowa zmieniła się. Mój status materialny i sytuacja finansowa ulegly drastycznej zmianie. Ponadto pozwana osiąga własny dochód który jest podstawą do przyjęcia, że sytuacja uprawnionej jest zdecydowanie lepsza niż w momencie zasądzania alimentów.
Obecna sytuacja finansowa powoda, jego status materialny, jak tez możliwości zarobkowe, uzasadniają żądanie obniżenia renty alimentacyjnej.
Należy zgodzić się z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., sygn. akt: III CZP 91/86 że zaspokojenie potrzeb każdego człowieka powinno nastąpić przede wszystkim z jego własnych środków. Jeżeli możliwosci zarobkowe i majątkowe danej osoby wystarczają na pokrycie tylko części jego usprawiedliwionych potrzeb, zakres obowiazku alimentacyjnego ulegnie odpowiedniemu ograniczeniu.
Należy również pamiętać, iż zgodnie z art.133 oboje rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.
Reasumując powyższe należy dodać, iż według art. 135. § 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Usprawiedliwione potrzeby uprawnionej są ściśle powiązane z możliwościami zarobkowymi i majątkowymi zobowiązanego. To one wspólnie wpływają na wysokość świadczeń alimentacyjnych. Nie należy rozpatrywać ich oddzielnie.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

1 odpowiedź prawnika

1
Agnieszka Cz, Prawnik i ekonomista
Zagłosowali: Bogdan Michalak
Witam,

Uzasadnienie jest jak najbardziej poprawne, powiem więcej pana wniosek o obniżenie alimentów powinien zostać uwzględniony.
Życzę powodzenia.
09.01.2012 15:16