Testament ustny

Witam
jak jest z testamentem ustnym? ponieważ zmarła przed śmiercią powiedziała żeby cały jej dobytek dziedziczyć a w zamian zająć się formalnościami związanymi z jej pogrzebem i postawieniem pomniku. Problem tkwi że są również inni zstępni którzy również ubiegają się o spadek sprawa trafiła do sądu . Co teraz jak ja ten spadek już odziedziczyłam wprost ponieważ to była moja siostra? jak się tłumaczyć?

1 odpowiedź prawnika

0
M. S-P, brak opisu
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Witam Panią,

Instytucja testamentu ustnego została przewidziana, jeżeli
istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek
szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest
niemożliwe lub bardzo utrudnione. Spadkodawca może wtedy oświadczyć swoją wole w obecności co najmniej trzech świadków. Oczywiście Pani nie może być w tym przypadku świadkiem, gdyż odnosi pani korzyść ze spadku i jest Pani wyłączona.

Jeżeli trzech świadków nie było przy tym oświadczeniu to taki testament jest nieważny. Poza tym testament ustny musi być potwierdzony na piśmie w ciągu roku od dnia ustnego oświadczenia. Jeżeli minął rok od tego momentu a spadkodawca jeszcze żył to taki testament jest nieważny.

Jeżeli przed upływem roku od dnia ustnego oświadczenia spadkodawca zmarł, a nie został on potwierdzony pismem to można ten fakt w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić
przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem.

Jak zatem widać sporządzenie testamentu ustnego jest bardzo rygorystyczne. Jeżeli powyższe warunki nie zostały spełnione to testamentu nie ma i dochodzi do dziedziczenia z ustawy. Każdy ze spadkobierców musi złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swego powołania (czyli najczęściej od dnia dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy).

Cytuje przepisy Kodeksu Cywilnego:

Art. 952. § 1. Jeżeli
istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek
szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest
niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią
wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.

§ 2. Treść
testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze
świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed
upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia
oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i
dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.

§ 3. W wypadku gdy
treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona,
można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić
przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie
jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do
przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach
dwóch świadków.

Art. 957. § 1. Nie
może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, dla której w
testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być
również świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci
pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku
przysposobienia.

§ 2. Jeżeli
świadkiem była jedna z osób wymienionych w paragrafie poprzedzającym,
nieważne jest tylko postanowienie, które przysparza korzyści tej osobie,
jej małżonkowi, krewnym lub powinowatym pierwszego lub drugiego stopnia
albo osobie pozostającej z nią w stosunku przysposobienia. Jednakże gdy
z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez nieważnego
postanowienia spadkodawca nie sporządziłby testamentu danej treści,
nieważny jest cały testament.

Pozdrawiam serdecznie
16.01.2012 19:19