Ile może zając komornik z pensji która wynosi 1600 zł brutto? Czy komornik może zając mi konto bankowe? Proszę o dokładny przepisz to regulujący Czy bank w tym wypadku Invest Bank ma prawo pobierać mi z konta co miesiąc 17,-zł...jako opłatę za blokadę konta? jaki & to reguluje

Mam pracę na czas nieokreślony i zarabiam 1600,- zł brutto, co po odliczeniach na składki wynosi ok 1300 do 1400 zł netto....mój problem to :
1) komornik od grudnia potrąca mi :
w grudniu ( płaca za listopad) 260,68 zł..pozostawiając mi na życie 1049,34
w styczniu ( płaca za grudzień ) 310,94 zł pozostawiając mi 1032,34
2) Bank w którym mam konto zablokował mi na wniosek komornika i za blokadę miesięcznie pobiera 17,-zł
Co mam robić w takim momencie ? Czy zmiana banku coś pomoże ?

1 odpowiedź prawnika

1
M. S-P, brak opisu
Zagłosowali: Prawo karne i rodzinne
Witam Pana,

Wynagrodzenie za pracę podlega zajęciu komorniczemu na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. W przypadku zobowiązań innych niż zobowiązania alimentacyjne zajęcie wynagrodzenia może nastąpić do 50 % jego wysokości, ale nie więcej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W roku 2011 minimalne wynagrodzenie za prace wynosiło 1386 zł brutto, a więc musi Panu zostać do wypłaty netto minimum 984 zł. W tym przypadku wszystko jest zgodne z prawem.

Jeżeli chodzi o zajęcie konta to jest to całkiem inny rodzaj egzekucji, mianowicie egzekucja z rachunku bankowego. Komornik może zablokować konto i zająć znajdujące się tam środki aż do całkowitego zaspokojenia należności. Może Pan jedynie zmienić konto do wypłat na konto jakiejś zaufanej osoby (np. kogoś z rodziny).

Natomiast jeżeli chodzi o opłatę bankową to pobiera się ją na podstawie umowy z bankiem. Są to przepisy wewnętrzne, które każdy z banków dowolnie reguluje. Proszę udać się do banku i poprosić o wskazanie opłaty w ogólnych warunkach umowy rachunku bankowego.

Cytuję przepisy Kodeksu Pracy:

Art. 87. § 1. 
Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia
społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych -
podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

  1)   sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

  2)   sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

  3)   zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

  4)   kary pieniężne przewidziane w art. 108.

§ 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1.

§ 3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

  1)   w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,

  2)   w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.

§ 4. Potrącenia, o
których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy
wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § 1 pkt 1 -
trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary
pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108.

§ 5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród,
dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące
pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają
egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej
wysokości. (...)

Art. 871. § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  1)   minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów,
przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy,
po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na
podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych
na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż
świadczenia alimentacyjne,

  2)   75 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

  3)   90 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

§ 2. Jeżeli
pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty
określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu
pracy.

Cytuję przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego:

Art. 889. § 1. W
celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego, w tym
rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy komornik ogólnej
właściwości dłużnika:

  1)   przesyła
do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej banku, w którym dłużnik
posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej
dłużnika, wynikającej z posiadania rachunku bankowego, w tym rachunku
bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, do wysokości należności
będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa
bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do
wysokości zajętej wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie zajętą
kwotę na pokrycie należności albo zawiadomił komornika w terminie
siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie
jest skuteczne także w wypadku niewskazania rachunku bankowego, w tym
rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy;

  2)  zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego,
w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, doręczając
mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z
rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład
oszczędnościowy.

§ 2. Równocześnie komornik przesyła wierzycielowi odpis zawiadomienia przesłanego do banku.

§ 3. Jeżeli wierzytelność z rachunku bankowego, w tym z rachunku bankowego
obejmującego wkład oszczędnościowy, zajęta została w dwu lub więcej
postępowaniach egzekucyjnych, a znajdująca się na rachunku kwota nie
wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, bank wstrzymuje się z
wypłatą zajętych kwot, powiadamiając o tym komorników prowadzących
egzekucję. Zajęte wierzytelności bank wypłaca, po przekazaniu wszystkich
spraw w trybie art. 7731, komornikowi, który prowadzi dalszą egzekucję.

Pozdrawiam serdecznie

17.01.2012 21:15