Wniosek o obniżenie alimentów- jak i gdzie?

Gdzie składa się wniosek o obniżenie alimentów i jak ono powinno wyglądać(jakiś wzór)?
Z góry dziękuję za pomoc

1 odpowiedź prawnika

2
Agnieszka Cz, Prawnik i ekonomista
Zagłosowali: Prawo karne i rodzinne, M. S-P
Wniosek o obniżenie alimentów składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego.
Poniżej zamieszczam przykładowy wzór:
                                                                          ………………., dnia …………..r.

                                                           Do
                                                           Sądu Rejonowego
                                                       
                                                                  w ………………
                                                           Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Wnioskodawca: …………………….
              zam. …………………………
              ul. ……………………….
Uczestnik postępowania: małoletni/a…………………………………….
                zam. ………………………………
                ul. ………………………………
                reprezentowana przez: matkę/ ojca/kuratora...........................
                zam. .........................................
                ul. ................................................
Wartość przedmiotu sporu ……………………….(kwota obecnych alimentów x 12 miesięcy)

                                Wniosek o obniżenie alimentów

Wnoszę o:
1.Obniżenie alimentów z kwoty ……. zł miesięcznie, płatnych przez wnioskodawcę na rzecz małoletniej/go, określonych w ugodzie zawartej/postanowieniu / przed Sądem Rejonowym w ………….Wydział III Rodzinny i Nieletnich dnia …………. r. sygn. akt………….., do kwoty ………….. zł miesięcznie.
2. Zasądzenie kosztów postępowania od uczestnika.
3. Przeprowadzenie postępowania również w przypadku nieobecność prawidłowo zawiadomionej drugiej strony.

                                               Uzasadnienie
(opis sytuacji majątkowej, sytuacji dziecka i relacje miedzy rodzicami, uzasadnienie żądania obniżki alimentów np. zmniejszonymi potrzebami dziecka lub obniżonymi możliwościami finansowymi)
                                                                 ................................
                                                                  (podpis wnioskodawcy)
Przykładowe załączniki:
1. Odpis skrócony aktu małżeństwa.
2. Odpis skrócony aktu urodzenia.
3. Odpis protokołu/ postanowienie Sądu.
4. Zaświadczenie o zarobkach.
5. Karta leczenia szpitalnego.
6. Odcinek renty/ zaświadczenie z PUP o bezrobociu.
7. Odpis pozwu i załączników.26.01.2012 11:05