Witam chciałabym się dowiedzieć za co nalezą mi się pieniądze po urodzeniu dziecka

Mam 17 lat i w maju urodzę dziecko. Chodzę na praktyki i jestem zarejestrowana. Nie jestem zamężna,ale ojciec dziecka przyznaje się do niego lecz on również się uczy i nie ma pieniędzy, mieszkamy razem. Chciałabym się dowiedzieć o jakie pieniądze mogła bym się starać po urodzeniu dziecka.
Z góry bardzo dziękuje.

1 odpowiedź prawnika

1
M. S-P, brak opisu
Zagłosowali: Marcin Karpeta
Witam Panią,

Ma Pani prawo ubiegać się o przyznanie zasiłku rodzinnego na dziecko i niektórych dodatków do zasiłku. W celu jego uzyskania dochód na członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 504 zł.

Na dziecko do ukończenia 5 roku życia przysługuje zasiłek w wysokości 68 zł miesięcznie. Do tego zasiłku przysługuje dodatek z tytułu urodzenia się dziecka wypłacany jednorazowo w kwocie 1000 zł.

Poza tym przysługuje Państwu jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. becikowe wypłacane jednorazowo w kwocie 1000 zł. Nie jest tu brane pod uwagę kryterium dochodowe.

Cytuję przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych:

Art. 5. 1. Zasiłek
rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie
przekracza kwoty 504,00 zł.

2. W przypadku gdy
członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o
niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym
stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie
przekracza kwoty 583,00 zł.

Art. 6. 1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

  1)   18 roku życia lub

  2)   nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

  3)   24
roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i
legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności.

1a. Zasiłek rodzinny
przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak
nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

  1)   68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

  2)   91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

  3)   98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Art. 9. 1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka.

2. Dodatek przysługuje
opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko
pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub
opiekunowi prawnemu dziecka.

3. Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1.000,00 zł.

Art. 15b. 1. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko.

2. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi
prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości
dochodów.

Pozdrawiam serdecznie
04.02.2012 10:10