Dzień Dobry. Jak napisać unieważnienie (jak wycofać) zażalenia do postanowienia Izby Skarbowej? ?

Czy istnieje jakiś wzór takiego pisma? Jeśli tak, to bardzo proszę o taki wzór. Dziękuję i pozdrawiam.

2 odpowiedzi prawników

2
Agnieszka Cz, Prawnik i ekonomista
Zagłosowali: Łukasz T., Piotr Michalak
Witam,
Jeżeli jest Pan stroną, która wniosła zażalenie to również może być ono przez Pana cofnięte. W takim
przypadku sąd umarza postępowanie zażaleniowe, a zaskarżone
postanowienie staje się prawomocne, jeżeli upłynął już termin do jego
zaskarżenia.


.                                                          ...................., dnia..................
skarżący/a
.(imię nazwisko)............
adres

                                     Nazwa organu do którego było wniesione zażalenie
sygnatura sprawy

Wnoszę  o wycofanie zażalenia na postanowienie.........................z dnia..........., złożonego w dniu.....................................do......................... za pośrednictwem............................., a dotyczącego sprawy o sygnaturze.

                            uzasadnienie(może ale nie musi być)

                                                                              własnoręczny podpis

05.03.2012 14:38
1
Łukasz T., Prawnik
Zagłosowali: Piotr Michalak
Od siebie dodam jedynie to, iż w razie potrzeby, podstawą prawną do ww. przez p. Agnieszkę pisma, jest art. 232 §1 w zw. z art. 239 Ordynacji podatkowej (Dz.U.2005.8.60).
05.03.2012 16:16