Dział spadku i zniesienie współwłasności - brat wniósł wniosek do sądu, co robić??? PILNE?

Brat wniósł wniosek do sądu o dział spadku i zniesienie współwłasności. Obecnie jestem z bratem współwłaścicielem nieruchomości, ja posiadam 1/6 natomiast brat pozostałą część.Jestem zameldowany pod adresem powyższej nieruchomości, ale tam nie mieszkam. Brat jest zameldowany gdzie indziej.
Oprócz w/w spadku nie posiadam żadnej nieruchomości.
Brat chciał mnie spłacić, ale wg mnie sugerował zaniżoną kwotę. Teraz wniósł wniosek jak na wstępie.
Chciałbym mieć coś z tej nieruchomości, chociaż kawałek działki dla potomków.
1. Czy pomimo mojego braku zgody na spłatę Sąd może mnie przymusić?
2. Jeśli nie będę godził się na proponowana kwotę to kto zapłaci za biegłego /wycena/?
3. Rozumiem, że Sąd na pewno dokona podziału, ale jeśli nie będę chciał zniesienia współwłasności??
4. Czy ja w zaistniałej sytuacji będę pociągnięty do jakichś kosztów?

Proszę o szybką informację i z góry dziękuję.

1 odpowiedź prawnika

2
Legista
Bogusław Nowakowski, radca prawny,
Zagłosowali: Aga, Eugenia Jabłokow radca prawny
Szanowny Panie

Przy współwłasności można ją znieść poprzez: podział fizyczny, przyznanie rzeczy( praw) jednemu ze współwłaścicieli ze spłata lub bez spłaty pozostałych, lub sprzedaż.
Wg kodeksu cywilnego:
Art. 211. Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.
Art. 212. § 1. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.
§ 2. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
Brat zażądał przyznania całej nieruchomości dla siebie i spłaty Pana. Jeżeli nie zgadza się Pan z jego propozycją musi Pan udowodnić, ze nieruchomość jest warta więcej, a to oznacza konieczność powołania biegłego na Pana wniosek. Sąd sam tego raczej nie zrobi a brat na pewno nie. Za biegłego płaci osoba, która żąda jego powołania( zaliczkę) a sąd o jego kosztach orzeka w wyroku końcowym.
Sąd może orzec tak jak chce brat- nieruchomość dla niego i spłata dla Pana pomimo Pana sprzeciwu i niechęci do znoszenia współwłasności.
Pan może zaproponować podział fizyczny nieruchomości. O ile wg sądu będzie to możliwe – sąd może orzec o podziale i ewentualnych dopłatach.
Koszty przy dziale spadku i zniesieniu współwłasności sąd dzieli między uczestników. Czasami obciąża tylko tego komu przypadła nieruchomość. To jest swobodna decyzja sądu. Brat wpłacił 1000 zł tytułem wpisu sądowego, do tego dojdzie biegły sądowy.

Bogusław Nowakowski
29.03.2012 14:12