Zwrot kosztów za okulary-praca przed komputerem

Czy mogę ubiegać się o zwrot
kosztów za okulary, jeżeli moja praca polega po części na pracy z komputerem?
Jeżeli tak, to o jaki zwrot można się ubiegać i jakie dokumenty należy
przedstawić pracodawcy? Słyszałam, że dotyczy to pracy przed monitorem powyżej
4 godzin dziennie. Ciężko stwierdzić, czy pracuję tyle czasu. Czasami pracuję
jednego dnia 8 godzin przy komputerze, a drugiego dnia w ogóle. Jest to praca
naukowa, więc nie potrafię jednoznacznie stwierdzić, jaki jest mój czas pracy
przy komputerze.

1 odpowiedź prawnika

3
PZ
Piotr Zawodny, Prawnik
Zagłosowali: Kamila Dudek, Joanna Woźny, Wanda Książek
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, ale tylko wtedy, jeżeli jest to zgodne z zaleceniem lekarza wydanym w wyniku badań okulistycznych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (§ 8 ust. 2 rozporządzenia z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe - Dz. U. Nr 148, poz. 973 - zwanego dalej „rozporządzeniem”). Zatem chodzi o zalecenie lekarza wydane podczas badań wstępnych lub badań okresowych (art. 229 § 1 i 2 Kodeksu pracy), wykonywanych na podstawie skierowania pracodawcy przez lekarzy o szczególnych uprawnieniach, określonych w rozporządzeniu z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm - § 4 ust. 1 oraz § 7 ust. 1). Jeżeli przepisanie okularów przez okulistę nie następuje w tym trybie, lecz w toku prywatnej wizyty, pracodawca zgodnie z rozporządzeniem nie jest obowiązany do ich refundacji. Nie oznacza to, że nie może tego zrobić dobrowolnie, na podstawie porozumienia z pracownikiem. Ponadto drugim warunkiem uprawnienia pracownika do domagania się od pracodawcy zapewnienia okularów jest użytkowanie monitora ekranowego co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (§ 2 pkt 4 rozporządzenia). Jeżeli więc - tak jak w tym konkretnym przypadku - są dni pracy, kiedy Pani w ogóle nie użytkuje monitora, i nie są to przypadki sporadyczne, to nie spełnia Pani warunków określonych w rozporządzeniu. Z dosłownego brzmienia przepisu wynika bowiem, że chodzi tu o czas korzystania z monitora w każdym dniu pracy - brak jest podstaw do przyjęcia odmiennej wykładni. Należy uznać, że chodzi tu o takie stanowiska pracy i tak określony zakres obowiązków, który wymaga od pracownika codziennego używania monitora w normalnym toku pracy przez co najmniej połowę jego dobowego wymiaru czasu pracy. Sporadyczne wyjątki od takiego trybu pracy z monitorem nie powinny odbierać pracownikowi uprawnienia do refundacji okularów, natomiast jeżeli do istoty danego stanowiska pracy nie należy codzienne używanie monitora w tym rozmiarze, wówczas uprawnienie nie przysługuje.

Także jednak i w tym wypadku nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca uwzględnił prośbę pracownika w tym zakresie, z tym zastrzeżeniem, iż nie jest to jego prawny obowiązek wynikający z powołanego rozporządzenia.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że ochrona i związane z tym uprawnienie przewidziane w rozporządzeniu stanowią minimalny poziom, gwarantowany pracownikom użytkującym monitory przez powszechnie obowiązujący akt wykonawczy do Kodeksu pracy. Stojące niżej w hierarchii źródeł prawa pracy: układy zbiorowe pracy, regulaminy i statuty, mogą określać uprawnienia tychże pracowników w sposób korzystniejszy (art. 9 § 2 Kodeksu pracy).

Jeżeli warunki istnienia uprawnienia pracownika do zapewnienia mu okularów przez pracodawcę zostały spełnione, dokumentem potrzebnym do jego realizacji jest przede wszystkim wspomniane zalecenie (zaświadczenie) lekarza wystawione podczas badań profilaktycznych. Jeśli chodzi o samo sfinansowanie zakupu okularów, kwestia ta powinna być ustalona przed zakupem w porozumieniu z pracodawcą. Skoro on ma go finansować, powinien też mieć prawo do określenia pewnej górnej granicy ceny, aby miała ona rozsądną wysokość. Oprawki szczególnie wysokiej klasy nie są przecież niezbędne do osiągnięcia celu jakim jest skorygowanie wzroku, a ponadto rozporządzenie stanowi o tym, że to pracodawca ma zapewnić okulary, zatem zasadą nie jest ich refundacja (choć może to być typowy sposób zapewnienia), lecz udostępnienie ich pracownikowi. Wybór zatem tego, jakiej klasy będą to okulary, zasadniczo należy do pracodawcy.
11.12.2009 18:05

1 ukryta odpowiedź