Czy muszę mieć pozwolenie na budowę garażu?

Chcę wybudować garaż o
powierzchni 22 m2. Czy muszę mieć pozwolenie na budowę?

2 odpowiedzi prawników

4
Michał Porębski, aplikant radcowski II roku
Zagłosowali: garaz, Wanda Książek, Maggie, więcej
Pozwolenia na budowę nie wymaga m. in. budowa wolno stojącego parterowego budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 25 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m²  powierzchni działki, o czy stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Sprawa byłaby prosta i taka wydaje się być dla niektórych ludzi, gdyby uważać garaż za budynek gospodarczy.

Zgodnie z § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) budynek gospodarczy jest to budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

Na podstawie powyższego nie możemy przyjąć, że garaż jest budynkiem gospodarczym.

A zatem, budowa garażu będzie wymagać pozwolenia na budowę.

Musi Pan złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w starostwie lub urzędzie gminy, jeśli starosta powierzył organowi gminy zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej. Wniosek ten jest do pobrania w siedzibie tego organu.

 Do wniosku należy dołączyć (art. 33 ust. 2 pkt 1-3 Prawa budowlanego):

   - cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,

   - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

  - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (decyzja ta wymagana jest, gdy dana działka leży na terenie nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).

Niezbędne jest również dołączenie dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości, w postaci np.: wypisu z księgi wieczystej, aktu notarialnego zakupu, darowizny, postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub dziale spadku, umowy użyczenia, dzierżawy, najmu z wyraźnie określonym prawem do prowadzenia budowy, pisemnej zgody właściciela (współwłaścicieli) na prowadzenie robót budowlanych.

Proszę pamiętać, że decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata.
11.12.2009 18:05
1
krzycho395, brak opisu
Zagłosowali: garaz
Witam!
Podpinając się pod temat; jak interpretować w takim przypadku garaz blaszany (o wym 3,5x5m) ustawiony na 15cm wylewce betonowej?
Mogę ustawić taki garaz bez zezwoleń?
27.07.2010 13:42