Czy komornik może zająć rzeczy, które nie są włanością dłużnika?

Mój brat mieszka u mnie. Wiem, że ma długi.
Czy komornik może zająć rzeczy, które są moją własnością?

2 odpowiedzi prawników

5
Michał Porębski, aplikant radcowski II roku
Zagłosowali: Wanda Książek, Maggie, Michał Zygadło, więcej
Na wstępie pragnę zaznaczyć, że nie ponosi Pani odpowiedzialności za zobowiązania (długi) brata.

A zatem, egzekucja może być skierowana tylko wobec Pani brata, tzn. Jego nieruchomościom i ruchomościom.

Zgodnie z art. 845 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43. poz. 296 ze zm.) komornik może zająć ruchomości dłużnika, czyli Pani brata będące w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję.

W dalszej części tego artykułu czytamy, że co prawda komornik może zająć ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej (czyli np. Pani), ale tylko wówczas, gdy osoba ta zgodzi się na ich zajęcie albo przyzna, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadach wskazanych w ustawie.

Proszę pamiętać, że w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć Pani ruchomości (bez Pani zgody) z uwagi na to, że dłużnik mieszka u Pani, jednakże należy wówczas przedstawić dowód, że ruchomości te są Pani, a nie brata własnością, co wynika z art. § 2a wyżej wymienionego artykułu.

Komornik, zgodnie z art. 847 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego dokonuje zajęcia przez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia, który doręczy dłużnikowi (bratu) i współwłaścicielom zajętej ruchomości, którzy nie są dłużnikami.

Dłużnik, czyli Pani brat będzie mógł zawiadomić komornika, że rzeczy, które zajął należą do innych osób, wskazując ich adresy. Komornik ma obowiązek powiadomić te osoby o zajęciu, na podstawie § 2 wymienionego artykułu.

Po zawiadomieniu tym, będzie Pani mogła wnieść powództwo egzekucyjne żądając zwolnienia zajętej ruchomości. Powództwo to można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, na co wskazuje art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego.

A zatem, jak sama Pani widzi, nie powinna się Pani obwiać, że straci bezpowrotnie rzeczy, które nie są własnością brata.
11.12.2009 18:05
Zagłosowali: Wanda Książek, Piotr Michalak
rzeczy pani nie straci, ale komornik rzeczy zająć może do czasu wykazania przez osobę do której należą tytułu prawnego lub zwolnienia tych rzeczy poprzez powodztwo przeciwegzekucyjne
22.01.2010 22:11