Czy odwieszą mi karę pomimo tego, że zacząłem się uczyć i jestem po wypadku samochodowym?

W listopadzie 2007 r. otrzymałem z art. 263 par. 2 [posiadanie
broni palnej lub amunicji bez zezwolenia] wyrok jednego roku i 4 miesięcy
pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. W październiku tego roku będę
miał posiedzenie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności,
na podstawie informacji z Ministerstwa Sprawiedliwości, że w okresie próby
(dokładnie październik 2008 r.) popełniłem przestępstwo z art. 270 par. 1 kk (1
rok w zawieszeniu na 4 lata) [podrobienie dokumentu lub używanie takiego] oraz
art. 71 par.1 kk. Chciałem się dowiedzieć, czy to są czyny podobne? I czy jest
jakaś szansa na nieodwieszanie wyroku? Czy na decyzję sądu będzie miało wpływ
to, że zacząłem naukę w policealnej szkole dla dorosłych i znalazłem pracę,
oraz takie informacje, że jestem po wypadku samochodowym (od roku niesprawna
ręka, 2 operacje, niedługo 3-cia, wymagane rehabilitacje, cały czas
kontynuowane leczenie). Proszę o odpowiedź. Z góry dziekuję.

1 odpowiedź prawnika

2
PZ
Piotr Zawodny, Prawnik
Zagłosowali: Paweł Rutkowski, Katarzyna T
Nie są to przestępstwa podobne. Przestępstwami podobnymi są te, które należą do tego samego rodzaju, czyli określone w tym samym rozdziale części szczególnej kodeksu karnego (w skrócie: „kk”). Przestępstwo z art. 263 § 2 kk określone jest w rozdziale XXXII zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu”, a przestępstwo z art. 270 § 1 kk w innym, XXXIV rozdziale, zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów”.
Oznacza to, że sąd nie ma obowiązku zarządzenia wykonania wymierzonej Panu, lecz zawieszonej kary. Jednak może on to uczynić, ponieważ zgodnie z art. 75 § 2 kk taka możliwość jest zarezerwowana w przypadku, gdy skazany popełnia w okresie próby inne przestępstwo, niekoniecznie podobne. Różnica polega na tym, że gdyby popełnione przez Pana przestępstwo było podobne, sąd musiałby „odwiesić” orzeczoną karę pozbawienia wolności. A w niniejszej sytuacji może on to uczynić, ale nie musi.

Trudno powiedzieć, czy opisane przez Pana okoliczności będą miały wpływ na decyzję sądu (tj. czy zdecyduje się on na skorzystanie z możliwości zarządzenia wykonania kary). W zasadzie to, że miał Pan wypadek i musi się teraz leczyć, nie powinno mieć wpływu na tę decyzję, gdyż wykonanie kary - jego sens - odnosi się do wywołania w świadomości skazanego zmian, które zmniejszą prawdopodobieństwo ponownego popełniania przestępstw. Dlatego liczy się tu to, co Pan zrobił w odniesieniu do porządku prawnego przed, jak i po popełnieniu przestępstwa (przestępstw), a nie to co się z Panem stało niezależnie od Pana woli (zachorowanie, ciężka kontuzja itp.). Problemy zdrowotne mogą być rozpatrywane na etapie decydowania przez sąd, czy wykonanie kary powinno być odroczone (art. 150 i art. 151 kodeksu karnego wykonawczego). Dlatego ewentualne znaczenie dla sądu w chwili obecnej mogłyby mieć tylko takie fakty, jak podjęcie nauki oraz pracy po popełnieniu drugiego przestępstwa, gdyż „sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu” są jedną z przesłanek ogólnych zasad wymiaru kary (art. 53 § 2 kk). Tego jednak, czy sąd uwzględni je na Pana korzyść i nie zarządzi wykonania kary, nie da się przewidzieć. Możliwa jest też odmienna decyzja sądu, oparta na założeniu, iż przez popełnienie kolejnego przestępstwa udowodnił Pan, że nie ma szacunku dla porządku prawnego (mimo świadomości grożącego „odwieszenia” kary), nie docenił Pan raz już danej szansy i wobec tego łagodne potraktowanie nie ma teraz racji bytu. Takie potraktowanie mogłoby bowiem umacniać poczucie bezkarności. Wykonanie kary - w tym rozumowaniu sądu - może być co najwyżej ze względu na stan zdrowia odroczone, a gdy chodzi o naukę i pracę: nic nie stoi na przeszkodzie, by po odbyciu około rocznej kary pozbawienia wolności ponownie rozpocząć naukę i pracę. Gdyż ostatecznie popełniając następne przestępstwo mógł się Pan liczyć z tym, że nauka - ze względu na możliwość zarządzenia wykonania kary - może zostać przerwana, ponadto mógł Pan ją oraz pracę podjąć tylko w tym celu, by uniknąć odpowiedzialności za pierwsze przestępstwo.

Na Pana korzyść mogą przemawiać - jeżeli zachodzą w tej sprawie - takie okoliczności jak odmienne pobudki i cele dokonania obydwu przestępstw, a także niewysoka szkodliwość społeczna ostatniego czynu.

Odpowiadając ostatecznie: jest pewna szansa na „nieodwieszanie” wyroku, ale istnieje też możliwość przeciwna.
11.12.2009 18:05